۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن
علی اکبر احسان پور
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : زیست شناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,علوم گیاهی - بیولوژی سلولی گیاهی,مورداگ,استرالیا,-1370
جستجو:
|
نقش اتانول آمین در بیوسنتز گلایسین بتایین و تجزیه پرولین در گیاه تنباکو تحت شرایط تنش شوری,نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,سخنرانی,1395,علی اکبر احسان پور,سمیه رجاییان | جزئیات
اثر گلایسین بتاین خارجی بر تغییرات میزان پرولین و گلایسین بتایین داخلی و تحمل به شوری گیاه تنباکوی تراریخت در شرایط در شیشه,نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1395,مرضیه وحید دستجردی,علی اکبر احسان پور | جزئیات
اثر سالیسیلیک اسید بر تنش اکسیداتیو در گیاه سیب زمینی(Solanum tuberosum L) در شرایط کشت در شیشه,دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان,ملی,پوستر,1394,محمد صادق مالکی,علی اکبر احسان پور | جزئیات
افزایش مقاومت به تنش شوری در گیاه تنباکو (Nicotiana rustica) با استفاده از ویتامین E در شرایط In vitro,دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان,ملی,پوستر,1394,عرفان شفیعیون,علی اکبر احسان پور | جزئیات
نقش ضد اتیلنی احتمالی سالیسیلیک اسید با بررسی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی گیاه سیب زمینی,چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1394,محمد صادق مالکی,علی اکبر احسان پور | جزئیات
نقش الفا توکوفرول بر تغییرات میزان کربهیدرات پرولین و انتوسیانین در گیاه تنباکو تحت تنش شوری در کشن در شیشه,چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1394,عرفانه شفیعیون,علی اکبر احسان پور | جزئیات
Some in vitro physiological responses of Nicotiana rustica to salt stress after ethanolamin preteratment,10th international conference . Plant functioning under environmental stress,بین المللی,پوستر,1394,سمیه رجاییان,علی اکبر احسان پور | Detail
Modification of some physiological properties and Nicotine content in Nicotiana tabacum L. using transgenic roots,International Conference on Emerging Biotechnology,بین المللی,سخنرانی,1394,علی اکبر احسان پور,زهرا زمانزاده,جلیل عباسپور | Detail
بررسی اثر بیان افزوده ژن P5CS بر میزان فنل، فلاونویید و آنتوسیانین در گیاه تنباکو تحت تنش شوری در کشت شیشه,هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1393,بهاره خاتون ابادی,علی اکبر احسان پور | جزئیات
بررسی اثر بیان افزوده ژن p5cs بر میزان سدیم ، کلروفیل کاروتنوئید و پرولین در گیاه تنباکو تحت تنش در کشت در شیشه,سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1393,بهاره خاتون ابادی,علی اکبر احسان پور | جزئیات
The preventive effect of hydroalcolic extract of potrilaca oleracea in passive avoidance learning and memory impairments induced by LPS in rat,3rd Basic and Clinical Neuroscience Congress2014,ملی,پوستر,1393,لیلا کریمی زندی,مریم نوربخش نیا,علی اکبر احسان پور | Detail
بررسی الگوی پروتئینی گیاه Lycopersicon peruvianum با استفاده از نقطه ایزوالکتریک تحت تنش شوری در شرایط کشت در شیشه,اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور,ملی,پوستر,1392,فیروزه ربیعی,علی اکبر احسان پور | جزئیات
بررسی اثر جیبرلیک اسید بر فعالیت آنزیم های انتی اکسیدان (کاتالاز، اسکوربات پراکسیداز و سوپر اکسیداز گیاه گوجه فرنگی در شرایط کشت در شیشه,اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور,ملی,پوستر,1392,فرنوش اخوت,علی اکبر احسان پور | جزئیات
The Effect of nitrogen on the cytokinin accumulation in tobacco‎ ‎(Nicotiana rustica L.) under in vitro culture‎,اولین کنفرانس بین المللی علوم زیستی و دوازدهمین کنفرانس بیوفیزیک و شیمی,بین المللی,پوستر,1392,M.A. Toghyani ,علی اکبر احسان پور,منصور شریعتی,رحمان امام زاده | Detail
In vitro application of tryptophan and Auxin accumulation in ‎tobacco plant (Nicotina rustica L.) ‎,International Congress on Natural Products,بین المللی,پوستر,1392,Toghyani M.A,علی اکبر احسان پور,منصور شریعتی,رحمان امام زاده | Detail
In vitro application of tryptophan and auxin accomulation in Tobacco plant (Nicotiana rustuca L.),International Congress on Natural Products,بین المللی,پوستر,1392,محمد امین طغیانی,علی اکبر احسان پور,منصور شریعتی,رحمان امام زاده | Detail
اثر تیمار جیبرلیک اسید بر میزان اکسین در گیاه تراریخت تنباکو حاوی Ri-TDNA ,دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران,بین المللی,پوستر,1391,جلیل عباس پور,علی اکبر احسان پور,فریبا امینی | جزئیات
تغییرات محتوی جیبرلین و آنتوسیانین گیاه تراریخت تنباکو حاوی Ri-TDNA تیمار شده با جیبرلیک اسید,همایش ملی بیوتکنولوژی ،بیوشیمی و مهندسی زیستی,ملی,پوستر,1391,جلیل عباس پور,علی اکبر احسان پور,فریبا امینی | جزئیات
Molecular and physiological analysis of Stevia rebudiana after treatment with polyethylen glycol, Paclobutrazol and gibberillec acid.,6th Stevia symposium Organised by EUSTAS 2012,بین المللی,سخنرانی,1391,Shekoofeh Hajihashemi,Jan M.C. Geuns,علی اکبر احسان پور | Detail
Evaluation of some physiological parameters in transgenic tobacco plant overexpressing P5CS gene under invitro drought stress,Plant Function under environmental stress,بین المللی,پوستر,1391,علی اکبر احسان پور,Somayeh Zarei,Mahbobeh Reihi | Detail
بررسی اثر بازدارندگی کبالت کلرید بر میزان کلروفیل و کارتنویید و بیان ژن ACC اکسیداز در گیاه سیب زمینی در شرایط کشت در شیشه,هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,سخنرانی,1391,مرضیه تقی زاده,علی اکبر احسان پور | جزئیات
نقش بتا کاروتن در فعالیت آنزیمهای کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی تحت شرایط تنش شوری کشت در شیشه:,هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1391,هدی اسکندری,علی اکبر احسان پور | جزئیات
اثر بیان ژن P5CS بر تغییرات پرولین، کلروفیل و افزلیش تحمل به شوری در گیاه تراریخت تنباکو در شرایط کشت در شیشه,دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1390,محبوبه ریاحی,علی اکبر احسان پور,سمیه زارعی | جزئیات
اثر بیان ژن P5CS بر تغییرات سنتز پرولین محتوی کلروفیل و تحمل به خشکی گیاه تراریخت تنباکو در شرایط کشت در شیشه,دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1390,سمیه زارعی,علی اکبر احسان پور,محبوبه ریاحی | جزئیات
مطالعه تحمل به خشکی در دو رقم سیب زمینی در شرایط کشت در شیشه,دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1390,سمیه نجف زاده,علی اکبر احسان پور | جزئیات
مطاله اثر نانو سیلور بر جداسازی و قدرت زیست پروتوپلاست گیاه سیب زمینی,دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1390,زینب نجاتی,علی اکبر احسان پور | جزئیات
اثر بیان ژن P5CS بر تغییرات میزان پرولین ، کلروفیل و افزایش تحمل به تنش شوری در گیاه تراریخت تنباکو,دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1390,محبوبه ریاحی,علی اکبر احسان پور,سمیه زارعی | جزئیات
اثر بیان ژن P5CS بر تغییرات سنتز پرولین محتوی کلروفیل و تحمل به خشکی در گیاه تنباکو,دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1390,سمسه زارعی,علی اکبر احسان پور,محبوبه ریاحی | جزئیات
اثر اسید جیبرلیک بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی در گیاه تراریخت تنباکو,دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1390,جلیل عباس پور,علی اکبر احسان پور | جزئیات
مطالعه تحمل به خشکی در دو رقم سیب زمینی solanum toberosum Lدر شرایط کشت در شیشه,دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهان ایران,ملی,پوستر,1390,سمانه نجف زاده,علی اکبر احسان پور | جزئیات
مطالعه اثر نانو سیلور و جداسازی و قدرت زیست پروتوپلاست گیاه سیب زمینی در شرایط کشت این ویترو ,دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهان ایران,ملی,پوستر,1390,زینب نجاتی,علی اکبر احسان پور | جزئیات
اثر جیبرلیک اسید بر تغییرات پروتینی گیاه تراریخت تنباکو حاوی Ri T-DNA,هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی,ملی,پوستر,1390,جلیل عباس پور,علی اکبر احسان پور,فریبا امینی | جزئیات
بررسی ممانعت از سنتز اتیلن بر برخی از شاخصهای رشد گیاه سیب زمینی با استفاده از کبالت کلرید در شرایط کشت در شیشه,اولین همایش ملی گیاه پالائی,ملی,پوستر,1390,مرضیه تقی زاده,علی اکبر احسان پور | جزئیات
بررسی اثر بتاکاروتن بر وزن تر، وزن خشک و ریشه دهی گیاه گوجه فرنگی در شرایط تنش شوری کشت در شیشه,اولین همایش ملی گیاه پالائی,ملی,پوستر,1390,هدی اسکندری,علی اکبر احسان پور | جزئیات
تاثیر اتیل متان سولفونات (EMS) بر باززائی گیاه اطلسی,اولین همایش ملی علوم زیستی,ملی,پوستر,1390,نداالسادات سهی,علی اکبر احسان پور | جزئیات
کلون کردن ns-LTP (Non specific lipid transfer protein برنج با برچسب GSTبه داخل باکتری اشریشیا کلی (سویهTop10),یازدهمین کنگره ژنتیک ایران,ملی,پوستر,1389,محمد کریمیان,مهران میراولیائی,کامران قائدی,علی اکبر احسان پور,زهره زهرایی | جزئیات
اثر تنش شوری بر میزان بیان ژن p5cs(آنزیم -ژرولین-5-کربوکسیلات سنتاز)،میزان پرولین و فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در گیاهان ترا ریخت تنباکو تحت تنش شوری در شرایط این ویترو,شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی,بین المللی,سخنرانی,1389,رویا رضوی زاده,علی اکبر احسان پور | جزئیات
مطالعه الگوی پروتئین های ذخیره ای چهار رقم پسته ایرانی با استفاده از روش SDS-Page,شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1389,علی اکبر احسان پور,بهرخ شجاعی,فاطمه رستمی | جزئیات
اثر بیان ژن p5csدر افزایش تحمل به شوری گیاه تراریخت تنباکو (Nicotiana plumboginifolia )در شرایط کشت در شیشه ,شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1389,محبوبه ریاحی,علی اکبر احسان پور,سمیه زارعی | جزئیات
مطالعه تحمل به خشکی در دو رقم سیب زمینی Solanum toberosum Lدر شرایط کشت in vitro,شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1389,سمانه نجف زاده,علی اکبر احسان پور | جزئیات
مطالعه اثر نانو سیلور بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه سیب زمینی در شرایط کشت این ویترو,شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1389,زینب نجاتی هفدانی,علی اکبر احسان پور | جزئیات
بهینه سازی تکثیر ژنLTP با استفاده از بتائین، دی متیل سولفوکسید(DMSO) و بافر آمونیوم سولفات(AMS),شانزدهمین کنفرانس سراسری و جهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران,بین المللی,پوستر,1389,محمد کریمیان,کامران قائدی,علی اکبر احسان پور | جزئیات
بهینه سازی ایجاد انتهای چسبنده در دو طرف ژن nsltp2 (non specific lipid transfer protein) برنج با کمک انتقال ژن به داخل T-vector,دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور,ملی,پوستر,1389,محمد کریمیان,مهران میراولیائی,کامران قائدی,علی اکبر احسان پور,زهره زهرایی | جزئیات
Protein Pattern Changes of Tobacco Seedlings Under in Vitro Salt Stress,Proteomic Forum 2009,بین المللی,پوستر,1388,علی اکبر احسان پور | Detail
Late embryogenesis-abundant proteins are involved in soybean salt tolerance,The secomd Iranian Proteomics Congress,بین المللی,پوستر,1388,علی اکبر احسان پور | Detail
Proteom analysis of tobacco seedlings under salt stress,The second iranian proteomics congress,بین المللی,پوستر,1388,علی اکبر احسان پور | Detail
Proteome analysis of soybean leaves, hypocotyles and roots under salt stress,The second iranian Proteomics Congress,بین المللی,پوستر,1388,علی اکبر احسان پور | Detail
Protein pattern variations of potato (Solanum tuberosum L) under in virto culture using silver thiosulfate (STS),The second Iranian proteomics congress,بین المللی,پوستر,1388,علی اکبر احسان پور | جزئیات
نقش تیو سولفات نقره (STS ) بر میزان کلروفیل و تجمع نقره در کشت در شیشه سیب زمینی,اولین کنفرانس فیزولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1388,علی اکبر احسان پور,رستمی | جزئیات
بررسی میزان تغییرات اکسین در گیاهان تراریخت تنباکو حاوی Ri-DNA ,اولین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1388,علی اکبر احسان پور,زمانزاده | جزئیات
تغییرات میزان سدیم و پتاسیم در کالوس گیاه سیب زمینی تیمار شده با نمک و پرتو گاما ,کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1388,شجاعی,علی اکبر احسان پور,محمدرضا عبدی | جزئیات
باززائی گیاه Datura metel از کشت قطعات برگ,کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران,ملی,پوستر,1388,همایی,علی اکبر احسان پور | جزئیات
Evaluation of P5CS gene over expression using RT-PCR and CAT and APX activities in transgenic tobacco plants,8th international conference - Ecophysiological aspects of plant responses to stress factors,بین المللی,سخنرانی,1388,علی اکبر احسان پور | Detail
Protein pattern variations of potato (solanum tuberosum L.) under in vitro culture,8th international conference- Ecophysiological aspects of plant responses to stress factors,بین المللی,پوستر,1388,علی اکبر احسان پور | Detail
بررسی تنوع ژنتیکی سوماکلونال(Somaclonal variation) در گیاهان باززایی شده .Datura metel L,همایش علوم اب، خاک و گیاه ومکانیزاسیون کشاورزی,ملی,پوستر,1388,طیبه همائی بروجنی,علی اکبر احسان پور | جزئیات
بررسی تحمل به شوری در گیاه Lycopersicon peruvianum ,همایش ملی علوم اب خاک گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی,ملی,پوستر,1388,فاطمه سلطانی نژاد,علی اکبر احسان پور | جزئیات
بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت اسید فسفاتاز در گیاه Lycopersicon previanum.,اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی,ملی,پوستر,1388,فاطمه سلطانی نژاد,علی اکبر احسان پور | جزئیات
Pttern of protein and antioxidant enzyme activity on elicitated Glycyrrhiza glabra L.,Internationa symposium in proteomics,بین المللی,سخنرانی,1387,علی اکبر احسان پور | Detail
Proteom analysis of potato under salt stress,international conference of bioogy,بین المللی,پوستر,1387,آقایی,علی اکبر احسان پور | Detail
The effect of saline stress voltile on growth and rate of cocormine ,national and international conference of biology,ملی,پوستر,1387,اکبر مستاجران گورتانی,اصغری,غلامی,علی اکبر احسان پور | Detail
Effect of silver thiosulfate ( STS) on antioxidant enzyme activity of invitro potato culture,National and international conference of Biology,ملی,پوستر,1387,رستمی,علی اکبر احسان پور | Detail
Hairy root production in tobacco plants using Agrobacterium rhizogene ,National and International conference on biology,ملی,پوستر,1387,زمانزاده,علی اکبر احسان پور | Detail
Proline changes of potato callus under gamma radiation,National and International conference of Biology,ملی,پوستر,1387,شجاعی,علی اکبر احسان پور,عبدی | Detail
مطالعه اثر نیکل بر جوانه زنی بذر گیاه فلز دوست Alyssum bracteatum در شرایط in vitro,اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی,ملی,پوستر,1387,اکرم گلچین,سید مجید قادریان,علی اکبر احسان پور | جزئیات
تولید کالوس از بذر گیاه سورگم شیرین,پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهمری اسلامی ایران,ملی,پوستر,1386,فریبا هادیان،,عباس المدرس,علی اکبر احسان پور | جزئیات
مطالعه اثرات تابش اشعه گاما در ایجاد تحمل به شوری در کالوس گیاه سیب زمینی ,پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهمری اسلامی ایران,ملی,پوستر,1386,بهرخ شجاعی ,علی اکبر احسان پور,محمدرضا عبدی | جزئیات
انتقال ژن P5CS به گیاه تنباکو و گزینش گیاهان تراریخت مقاوم به شوری,پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهمری اسلامی ایران.,ملی,سخنرانی,1386,رویا رضوی زاده ,علی اکبر احسان پور | جزئیات
تعیین جنسیت گیاه پسته با استفاده از RAPD PCR,دومین همایش زیست شناسی سلولی مولکولی,ملی,پوستر,1386,علی اکبر احسان پور,منوچهر توسلی خوزانی, لیلا عرب | جزئیات
اثر تیوسولفات نقره (STS) بر کلروفیل پروتئین کل و الگوی الکتروفورزی پزوتئین گیاه سیب زمینی,دومین همایش سلولی مولکولی زیست شناسی سلولی مولکولی,ملی,پوستر,1386,علی اکبر احسان پور | جزئیات
اثر تیوسولفات نقره(STS) بر کلروفیل، پروتئین کل و الگوی الکتروفورزی پروتئین گیاه سیب‌زمینی,زیست شناسی سلولی و مو لکولی,ملی,پوستر,1386,علی اکبر احسان پور | جزئیات
اثر بازدارنده‌های انجماد (Cryoprotectant) بر قدرت زیستی (viability) نوساقه‌ها و کالوس سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.),زیست شناسی سلولی و مولکولی,ملی,پوستر,1386,هادیان,علی اکبر احسان پور,عباس المدرس | جزئیات
قاء تولید آتروپین در کشت کالوس گیاه Datura metel L. با استفاده از سالیسیلیک اسید,زیست شناسی سلولی و مولکولی,ملی,پوستر,1386,زنگنه,علی اکبر احسان پور,اصغری | جزئیات
اثرات تابش پرتو گاما بر رشد مقدار پروتئین قدرت زیست و اسیب DNA در کالوس سیب زمینی,ریست شناسی سلولی مولکولی,ملی,پوستر,1386,شجاعی,علی اکبر احسان پور,عبدی | جزئیات
Responce of tomato to plant regeneration under salt stress condition,ASA Pacific conference on plant tissue culture,بین المللی,پوستر,1386,علی اکبر احسان پور | Detail
انالیز پروموتر ژن های SFL1 و SFL2 در گیاه ارابیدوپسیس,کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1385,علی اکبر احسان پور | جزئیات
اثر اسکوربیک اسید و تنش شوری بر درصد جوانه زنی و جذب یون در گیاه یونجه ,کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1385,علی اکبر احسان پور | جزئیات
مقایسه دو گونه m.truncatula وm.sativa در تولید کالوس و اثر هورمون های bap،naa و اتینیل استرادیول در باز زدایی این گونه ها ,کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1384,علی اکبر احسان پور | جزئیات
اثر تابش uv- c روی مقاومت به شوری کالوس سیب زمینی واریته های ولیت دزیره و کوزیما,کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1384,علی اکبر احسان پور,شهرزاد مدنی | جزئیات
اثر تنش شوری روی رشد، میزان پرولین برگ و کورمین ریزوم زرد چوبه,سومین همایش گیاهان داروئی,ملی,سخنرانی,1384,علی اکبر احسان پور,عالیه غلامی نژاد ,اکبر مستاجران گورتانی | جزئیات
مقایسه باززائی گیاه سیب زمینی از سوسپانسیون سلولی و قطعات جدا کشت در شرایط کشت این ویترو,چهارئهمین کنفرانس زیست شناسی ایران.,ملی,پوستر,1383,فیروزه ترابی ,علی اکبر احسان پور | جزئیات
). Callus production and plant regeneration of two tomato cultivars,The 4th Natioal and International Biotechnology Conference,ملی,پوستر,1383,علی اکبر احسان پور,5- Fariba Amini | جزئیات
) اثر تابش UV-C روی مقاومت به شوری کالوس سیب زمینی واریته های وایت دزیذه و کوزیما,کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1382,علی اکبر احسان پور,شهرزاد مدنی | جزئیات
مقایسه دو گونه Medicago truncatula و Medicago sativa در تولید کالوس و اثر هوورمونهای NAA و BAP و اتینیل استرادیول در باززائی این گونه ها,کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1382,علی اکبر احسان پور,فرنوش حوری و اکبر مستاجران | جزئیات
انتخاب کالوس یونجه مقاوم به خشکی در شرایط این ویترو,همایش بیوتکنو لوژی,ملی,پوستر,1382,علی اکبر احسان پور | جزئیات
اثر تنش شوری و خشکی در تغییر فعالیت اسید فسفاتاز در کالوس یونجه,کنفرانس علوم و تنوع زیستی,ملی,پوستر,1380,علی اکبر احسان پور,فریبا امینی | جزئیات
اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و برخی از پارامترهای رشد,کنفرانس علوم و تنوع زیستی,ملی,پوستر,1380,علی اکبر احسان پور,- رؤیا رضوی زاده | جزئیات
تأثیر تنش شوری و خشکی در تغییرات پروتئینی سلول کالوس,اولین کنفرانس سراسری سلولی _ مولکولی,ملی,پوستر,1380,علی اکبر احسان پور,فریبا امینی | جزئیات
Selection of salt tolerant cell line,The 7th International conference of Biotechnology,بین المللی,پوستر,1380,علی اکبر احسان پور,Amini, F | Detail
Induction of somatic embryo of Quercus,The 7th International conference of Biotechnology.,بین المللی,پوستر,1380,علی اکبر احسان پور | جزئیات
تعیین میزان مقاومت به شوری در مراحل جوانه‌ زنی وگیاهچه‌ای در 4 رقم سورگوم شیرین,دهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی,ملی,سخنرانی,1380,عباس المدرس,علی اکبر احسان پور,دوستی، بهروز | جزئیات
القاء مقاومت به شوری در کالوس یونجه,کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1379,علی اکبر احسان پور,5- فریبا امینی | جزئیات
بررسی رابطه بین مراحل مختلف تمایز گیاه اسپند,کنفرانس بیوتکنولوژی. ارومیه,ملی,پوستر,1379,علی اکبر احسان پور,9- ابراهیم سعادت | جزئیات
تأثیر نوترون روی میزان کلروفیل.,کنفرانس بیوتکنولوژی. ارومیه,ملی,پوستر,1379,علی اکبر احسان پور,محمد رضا عبدی واصغر اشکبوس | جزئیات
تعیین میزان مقاومت به شوری در چهار رقم سورگوم,کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1379,علی اکبر احسان پور,عباس المدرس و بهروز دوستی | جزئیات
باززائی گیاه از قطعات گیاه اسپند,کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1379,علی اکبر احسان پور,ابراهیم سعادت | جزئیات
تأثیر استرس پرولین و نمک در کالوس یونجه,مقالات کنفرانس بیوتکنولوژی,ملی,پوستر,1379,علی اکبر احسان پور,نیره فتاحیان | جزئیات
اثر تیوسولفات نقره (STS) در رشد و نمو سیب زمینی,مقالات کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1378,علی اکبر احسان پور, معصومه حسن زاده | جزئیات
القاء کالوس و جنین سوماتیک در گیاه بلوط,کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1378,علی اکبر احسان پور,4- شیرین زاهدی | جزئیات
اثر پرولین خارجی در جوانه زنی یونجه,کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1378,علی اکبر احسان پور,6- نیره فتاحیان | جزئیات
). تولید کالوس از قطعات جدا کشت یونجه,مقالات کنفرانس بیولوژی کاربردی,ملی,پوستر,1378,علی اکبر احسان پور,7- فریبا امینی | جزئیات
. اثر تابش نوترون در جوانه نی بذر گندم,کنفرانس بیولوژی کاربردی,ملی,سخنرانی,1378,علی اکبر احسان پور,دکتر عبدی و مهندس اشکبوس | جزئیات
Expression profile of SQS and bAS genes in licorice roots treated with methyl jasmonate and salicylic acid measured using Real-time PCR,10th Congress Iranian genetics society,ملی,سخنرانی,1378,لیلا شبانی,علی اکبر احسان پور,ابوالقاسم اسماعیلی | Detail
بررسی محیط کشت مایع در ممانعت از نکروزه شدن پسته,کنفرانس بیوتکنولوژی,ملی,پوستر,1377,علی اکبر احسان پور | جزئیات
ادغام الکتریکی پروتوپلاست,کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1376,علی اکبر احسان پور | جزئیات
. باززائی گیاه از برگ و ساقه سیب زمینی,کنفرانس زیست شناسی ایران,ملی,پوستر,1376,علی اکبر احسان پور,2- مریم قاسم زاده | جزئیات
افزایش مقاومت به تنش شوری در گیاه تنباکو با استفاده از ویتامین E در شرایط in vitro,دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان,ملی,پوستر,علی اکبر احسان پور,? | جزئیات
جستجو:
|
بررسی اثرات نانو نقره بر بعضی از پاسخ های اکسیداتیو و تغییرات پروتئوم در گیاه سیب زمینی در شرایط کشت در شیشه,دکتری,1395,علی اکبر احسان پور
بررسی اثر گلایسین بتایین بر میزان پرولین و تحمل به شوری گیه تراریخت تنباکو حاوی ژن P5CS,کارشناسی,1395,علی اکبر احسان پور
بررسی اثر اتانول امین بر پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه تنباکو (Nicotiana rustica) تحت تنش شوری در شرایط کشت در شیشه,دکتری,1394,علی اکبر احسان پور
بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی از شاخص های رشد ناشی از اتیلن در گیاه سیب زمینی,کارشناسی,1394,علی اکبر احسان پور
بررسی ارتباط بیان ژن P5CS و تغییرات برخی از انتی اکسیدان های غیر انزیمی در گیاه تراریخت تنباکو,کارشناسی ارشد,1393,علی اکبر احسان پور,بهاره خاتون ابادی
بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه خرفه برحافظه و آسیب‌ اکسیداتیو در شرایط التهاب القا شده بهوسیله LPS در ناحیه هیپوکمپ رت,کارشناسی ارشد,1393,مریم نوربخش نیا,علی اکبر احسان پور
بررسی اثر جیبرلیک اسید بر میزان تحمل به شوری گیاه گوجه فرنگی(LycopersiconesculentumMill.) در شرایط کشت در شیشه,کارشناسی ارشد,1392,علی اکبر احسان پور
بررسی اثر تابش گاما بر تغییرات آرتمیزینین گیاه درمنه کوهی,کارشناسی ارشد,1392,علی اکبر احسان پور
مطالعه تغییرات میزان هورمون‌های اکسین و سیتوکینین در گیاهان باززایی شده و کالوس تنباکو Brassica napus,کارشناسی ارشد,1392,منصور شریعتی,علی اکبر احسان پور,رحمان امام زاده
بررسی اثر بتا کاروتن بر تحمل به شوری گیاه گوجه فرنگی در شرایط کشن در شیشه,کارشناسی ارشد,1391,علی اکبر احسان پور
بررسی اثر کبالت کلرید (CoCl2) بر بیان ژن ACCاکسیداز در گیاه سیب¬زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم وایت دزیره در شرایط کشت در شیشه,کارشناسی ارشد,1391,علی اکبر احسان پور
اثر Triodimefon بر تغییرات فیزیولوژیک و مولکولی گیاه یونجه تحت تنش شوری در شرایط کشت در شیشه,دکتری,1391,علی اکبر احسان پور
مطالعه اثر باکلوبوترازول بر شاخص هیا مولکولی و فثزیولوژیک گیاه stevia rebudiana تحت تنش خشکی در کشت در شیشه,دکتری,1391,علی اکبر احسان پور
تأثیر Ethyl Methane Sulfonate(EMS) بر باززائی، رشد و نمو گیاه اطلسی (Petunia hybrida Vilm.) ,کارشناسی ارشد,1391,علی اکبر احسان پور
بررسی اثر بتا کاروتن بر تحمل به شوری گیاه گوجه فرنگی در شرایط کشت در شیشه,کارشناسی,1391,علی اکبر احسان پور
اثر نانو سیلور بر رشد گیاه سیب زمینی,کارشناسی ارشد,1390,علی اکبر احسان پور
بررسی تحمل به خشکی گیاه تراریخت تنباکو حاوی ژن P5CS,کارشناسی ارشد,1390,علی اکبر احسان پور
اثر اسید جیبرلیک بر رشد و الگوی پروتئینی گیاه تراریخت تنباکو,کارشناسی,1390,علی اکبر احسان پور
مطالعه تغییرات بیان ژنP5CS (آنزیم ∆-پرولین -5-کربوکسیلات سنتاز)و میزان کربوهیدرات در ریشه وبرگ گیاه تراریخت تنباکو (Nicotiana tabacum L.cv. Wisconsin) تحت تنش شوری در شرایط کشت در شیشه,کارشناسی ارشد,1390,علی اکبر احسان پور
تاثیر نانو نقره بر رشد گیاه سیب زمینی رقم White Desiree،جداسازی و قدرت زیست پروتوپلاست آن,کارشناسی ارشد,1390,علی اکبر احسان پور
مطالعه‌ی تحمل به شوری گیاه تنباکو (Nicotiana plumbaginifolia L.) تراریخت حاوی ژنP5CS در شرایط کشت در شیشه,کارشناسی ارشد,1390,علی اکبر احسان پور
بررسی تحمل به شوری گیاه تراریخت تنباکو حاوی ژن P5CS در شرایط کشت در شیشه,کارشناسی ارشد,1390,علی اکبر احسان پور
مطالعه‌ی تحمل به خشکی دو رقم سیب‌زمینی Kenebec و Concord در شرایط کشت در شیشه,کارشناسی ارشد,1390,علی اکبر احسان پور
کلون کردن ژنns-LTP(Non-specific lipid -transfer protein برنج با برچسب GSTبه داخل باکتری اشرشیا کلی ,کارشناسی ارشد,1389,مهران میراولیائی,کامران قائدی,علی اکبر احسان پور,زهره زهرایی
بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت اسید فسفاتاز در گیاه,کارشناسی ارشد,1389,علی اکبر احسان پور
: بررسی اثرات سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر تولید گلیسیریزین و بیان دو ژن ًُُSQS و BAS .... ,دکتری,1389,علی اکبر احسان پور
بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت اسید فسفاتاز در گیاهLycopersicon peruvianum L. در شرایط در شیشه,کارشناسی ارشد,1389,علی اکبر احسان پور
ادغام T DNA در گیاه Datura metel و بررسی تولید الکالوئید در شرایط کشت در شیشه,کارشناسی ارشد,1389,علی اکبر احسان پور
مطالعه بیان افزون ژن P5CS و اثرات فیزیولوژیکی ان در اندامهای مختلف گیاه تنباکو,دکتری,1388,علی اکبر احسان پور
بررسی اثر بیان افزوده (Overexpression) ژن P5CS بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی وپروتئومیکس گیاهان تراریخت تنباکو تحت تنش شوری در شرایط این ویترو,دکتری,1388,علی اکبر احسان پور,منوچهر توسلی خوزانی
مطالعه تحمل به شوری در ریشه های تراریخته گیاه تنباکو,کارشناسی ارشد,1388,علی اکبر احسان پور
انتخاب cell line متحمل به شوری در کالوس سیب زمینی با استفاده از اشعه گاما,کارشناسی ارشد,1388,علی اکبر احسان پور
بررسی فیزیولوژی و مولکولی تحمل شوری در گیاه سیب زمینی در شرایط کشت این ویترو,دکتری,1387,علی اکبر احسان پور
انتخاب cell line متحمل به شوری در کالوس گیاه سیب زمینی رقم وایت دزیره با استفاده از تابش اشعه گاما,کارشناسی ارشد,1387,علی اکبر احسان پور
بررسی اثر تنش شوری بر فعالیت اسید فسفاتاز در گیاه Lycopersicon peruvianum ,کارشناسی ارشد,1387,علی اکبر احسان پور
ادغام T DNA در گیاه Datura metel و بررسی تولید الکالوئید ها,کارشناسی ارشد,1387,علی اکبر احسان پور
مطالعه cryopreservation گیاه سیب زمینی,کارشناسی ارشد,1387,علی اکبر احسان پور
بررسی اثر تنش شوری روی رشد رویشی و میزان پرولین گیاه زردچوبه Curcuma longa در شرایط کنترل شده,کارشناسی ارشد,1387,اکبر مستاجران گورتانی,علی اکبر احسان پور
مطالعه کشت بافت و تحمل به نیکل در گیاه Alyssum bracteatum در شرایط in vitro,کارشناسی ارشد,1387,سید مجید قادریان,علی اکبر احسان پور
تاثیر اتوفن بر مقدار کربوهیدرات ها وپارامترهای رشد در سورگوم شیرین,کارشناسی ارشد,1387,عباس المدرس,علی اکبر احسان پور
مطالعه کشت بافت و تحمل به نیکل در گیاه Alysum bracteatum در شرایط کشت در شیشه,کارشناسی ارشد,1387,سید محید قادریان,علی اکبر احسان پور
اثز تیوسولفات نقره(STS) بر روی تجمع نقره و تغییرات الگوی پروتئینی گیاه سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) در شرایط کشت in vitro,کارشناسی ارشد,1387,علی اکبر احسان پور
مطالعه کشت بافت و تحمل به نیکل در گیاه Alyssum bracteatum در شرایط in vitro,کارشناسی ارشد,1387,سید مجید قادریان,علی اکبر احسان پور
القاء تولید اتروپین در کشت کالوس Datura metel ,دکتری عمومی پزشکی,1386,علی اکبر احسان پور,غلامرضا اصغری
اثر تنش شوری بر باززایی، پرولین، کربوهیدرات و پروتئومیکس گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.),دکتری,1385,علی اکبر احسان پور
اثر تنش شوری بر باززائی، پرولین، کربوهیدرات، و پروتئومیکس گیاه گوجه,دکتری,1385,علی اکبر احسان پور
مقایسه باززائی گیاه سیب زمینی با دو روش مستقیم و غیر مستقیم ار سوسپانسیون سلولی,کارشناسی ارشد,1385,علی اکبر احسان پور,احمد مجد
بررسی تولید اسانس در کشت سلولی Nepeta ispahanica,دکتری عمومی پزشکی,1385,علی اکبر احسان پور,غلامرضا اصغری
اثر تنش شوری بر بازائی ، پرولین، کربوهیدرات و پروتئومیکس گیاه گوجه فرنگی,دکتری,1385,علی اکبر احسان پور
مطالعه تحمل به شوری گیاه Aegilops tauschii,کارشناسی ارشد,1384,علی اکبر احسان پور,محمد رضا رحیمی نژاد
مقایسه تشکیل کالوس و باززائی در Medicago sativa and Medicago trantulata,کارشناسی ارشد,1384,علی اکبر احسان پور,اکبر مستاجران
تبدیلات بیوشیمیائی ایندول توسط کشت سلولی,دکتری عمومی پزشکی,1384,علی اکبر احسان پور,غلامرضا اصغری و غلامعلی هوشفر
تبدیلات بیوشیمیائی ناشی از افزودن هیدرو کروکینون به کشت سلولی ,دکتری عمومی پزشکی,1384,علی اکبر احسان پور,غلامرضا اصغری
اثر اسکوربیک اسید بر میزان تحمل به شوری گیاه یونجه,کارشناسی ارشد,1383,علی اکبر احسان پور
تولید و نگهداری کشت کالوس گیاه Pycnocycla spinosa ,دکتری عمومی پزشکی,1383,علی اکبر احسان پور,غلامرضا اصغری
تاثیر اشعه UV-C در گزینش کالوس های متحمل به خشکی در گیاه یونجه,کارشناسی ارشد,1382,علی اکبر احسان پور,سعید انصاری فر
بررسی اثر اتینیل استرادیول بر رشد و باززائی گیاه یونجه,کارشناسی ارشد,1382,علی اکبر احسان پور
بررسی اثر مانیتول در نگهداری طولانی مدت و تنوعات سوماتیکی سیب زمینی,کارشناسی ارشد,1382,علی اکبر احسان پور,صادق ولیان
رابطه بین مراحل مختلف تمایز و تولید الکالوئید در گیاه اسپند,کارشناسی ارشد,1380,علی اکبر احسان پور,غلامرضا اصغری
بررسی تولید سوسپانسیون سلولی در چند گونه خودروی جنس یونجه و انتخاب سلولهای مقاوم به شوری,کارشناسی ارشد,1379,علی اکبر احسان پور,اکبر مستاجران
ازدیاد خیار پارتنوکارپیک از طریق کشت بافت,کارشناسی,1379,علی اکبر احسان پور
باززائی گیاه از قطعات ساقه و برگ سیب زمینی,کارشناسی ارشد,1378,علی اکبر احسان پور
بررسی و اثرات تاریخ کشت در عملکرد و سایر صفات زراعی گلرنگ,کارشناسی ارشد,1377,علی اکبر احسان پور,غلامرضا بلالی
بررسی تحمل واریته های سورگم نسبت به نمک,کارشناسی,1377,علی اکبر احسان پور
بررسی اثرات تاریخ کاشت در عملکرد و سایر صفات ارقام گلرنگ پاییزه در منطقه اصفهان,کارشناسی ارشد,1377,غلامرضا بلالی دهکردی,علی اکبر احسان پور
بررسی رشد و نمو گیاه بلوط در شرایط این ویترو,کارشناسی ارشد,1376,علی اکبر احسان پور
جستجو:
|
کشت سلول و بافت گیاهی,ترجمه و تالیف,جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان,1382,علی اکبر احسان پور,فریبا امینی
جستجو:
|
جداسازی پروتئین ها بر اساس نقطه ایزوالکتریک (PI) و وزن مولکولی تنها با استفاده از یک مرحله الکتروفورز,دانشگاه اصفهان,1390,بهرخ شجاعی,فاطمه رستمی,علی اکبر احسان پور
الکتروفورز دو بعدی پروتئین 2-DE با کاربرد گلیسرول و اوره در ژل CA-IEF و بافر لیز,دانشگاه اصفهان,1390,فاطمه رستمی,علی اکبر احسان پور
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal