گروه زمين شناسي
دفاع از پايان نامه دانشجوي دكتري زمين شناسي مهندسي آقاي مرتضي صداقت
با عنوان " بررسي پتانسيل فرونشست زمين درشهر اصفهان و ارائه راهكار مناسب جهت جلوگيري ازآن"
دفاع از پايان نامه دانشجوي دكتري زمين شناسي مهندسي آقاي مرتضي صداقت   به شماره دانشجويي 911244702 با عنوان " بررسي پتانسيل فرونشست زمين درشهر اصفهان و ارائه راهكار مناسب جهت جلوگيري ازآن" روز يكشنبه مورخ 31/ 6/ 98 ساعت  13:30
 

اساتيد راهنما: آقايان دكتر اكبرقاضي فرد رسول اجل لوئيان

اساتيد مشاور: آقاي دكتر كورش شيراني

اساتيد داور داخل : آقايان دكتر عليرضا نديمي شهركي و دكتر مرتضي هاشمي

اساتيد داور خارج : آقاي دكتر علي اروميه ئي

تاریخ:
1398/06/17
تعداد بازدید:
77
منبع:
Powered by DorsaPortal