۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
زهرا نوربخش حبیب آبادی
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : فیزیک
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
جستجو:
|
The topological phase, electronic and magnetic properties of KFeF3 and KNiF3 bulk and their nono-layer,International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2018),بین المللی,پوستر,1397,زهرا نوربخش حبیب آبادی | Detail
Investigation of topological phase, band order, magnetic and thermodynamic properties of RAgAl3 (R = Ce and Pr) compounds and their nano-layers,International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2018),بین المللی,سخنرانی,1397,زهرا نوربخش حبیب آبادی | Detail
ساختار الکترونی، نظم نواری و فاز توپولوژی ترکیب YAuPb,بیست و سومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده,ملی,پوستر,1396,پرویز سعیدی,زهرا نوربخش حبیب آبادی | جزئیات
مطالعه ویژگی های ساختاری و فاز توپولوژی ترکیب K2XBi(X=Li,Ag) ,بیست و سومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده,ملی,پوستر,1396,میترا نریمانی,زهرا نوربخش حبیب آبادی | جزئیات
خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی انبوهه و نانو لایه های PuX2(X=Ga,Ge ,کنفرانس فیزیک ایران,ملی,پوستر,1395,سیما دهقان قهفرخی,زهرا نوربخش حبیب آبادی | جزئیات
خواص الکترونی و فاز توپولوژی ترکیب Li2AgSn,کنفرانس فیزیک ایران,ملی,پوستر,1395,زهرا عسکری پور,زهرا نوربخش حبیب آبادی,میترا نریمانی | جزئیات
مطالعه فاز توپولوژی و خواص اپتیکی ترکیب LiPtSb با استفاده از نظریه تابعی چگالی,کنفرانس فیزیک ایران,ملی,پوستر,1394,مجید حداد?,زهرا نوربخش حبیب آبادی,میترا نریمانی?? | جزئیات
EFFECT OF Fe AND Mn IMPURITIES ON THE MAGNETIC AND TOPOLOGICAL PHASE TRANSITION OF GaAs NANOLAYERS,4th International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM-2014,بین المللی,سخنرانی,1393,زهرا نوربخش حبیب آبادی,امین اله واعظ | Detail
THE MAGNETIC AND OPTICAL PROPERTIES OF ErP AND ErSb NANOLAYER,4th International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM-2014,بین المللی,پوستر,1393,امین اله واعظ,زهرا نوربخش حبیب آبادی | Detail
THE MAGNETIC AND TOPOLOGICAL PHASE TRANSITION IN MgO NANOLAYERS WITH Co AND Cr IMPURITIES,4th International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM-2014,بین المللی,پوستر,1393,امین اله واعظ,زهرا نوربخش حبیب آبادی | Detail
THE ELECTRONIC, MAGNETIC AND OPTICAL PROPERTIES OF TbN AND ErN NANOLAYERS,4th International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM-2014,بین المللی,پوستر,1393,زهرا نوربخش حبیب آبادی,امین اله واعظ | Detail
ویژگی های الکترونی، ساختاری و فاز توپولوژی ترکیب ThNiSn,سومین کنفرانس رشد بلور ایران,ملی,پوستر,1393,مهدیه سیاوش پور,زهرا نوربخش حبیب آبادی | جزئیات
بررسی ویژگی های الکترونی و نظم نواری در ترکیب ScNiSb,سومین کنفرانس رشد بلور ایران,ملی,پوستر,1393,آزاده نوری,زهرا نوربخش حبیب آبادی | جزئیات
مطالعه فاز توپولوژی ترکیبات LuPdBi و ScPdBi با استفاده از نظریه تابعی چگالی,سومین کنفرانس رشد بلور ایران,ملی,پوستر,1393,میترا نریمانی,زهرا نوربخش حبیب آبادی | جزئیات
بررسی ویژگی های الکترونی و مغناطیسی در نانولایه GdNiSn,دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران,ملی,پوستر,1393,فاطمه نگهداری,زهرا نوربخش حبیب آبادی,غلامرضا راشدی | جزئیات
بررسی ویژگیهای الکترونی، مغناطیسی وفاز توپولوژی نانولایه DyNiSn,دوازدهمین کنفرانس ماده چگال,ملی,پوستر,1393,فاطمه نگهداری,زهرا نوربخش حبیب آبادی | جزئیات
مطالعه فاز توپولوژی انبوهه و نانو لایه ScPtSb با استفاده از نظریه تابعی چگالی,دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران,ملی,پوستر,1393,میترا نریمانی,زهرا نوربخش حبیب آبادی | جزئیات
بررسی ویژگی های الکترونی،مغناطیسی و نظم نواری در ترکیب DyNiSn ,دوازدهمین کنفرانس ماده چگال فیزیک ایران,ملی,پوستر,1393,فاطمه نگهداری,زهرا نوربخش حبیب آبادی,غلامرضا راشدی | جزئیات
بررسی خواص ساختاری و الکترونی نیمه رسانای کالکوپیریت CuInTe2 و AuInTe2,کنفرانس فیزیک ایران1391,ملی,پوستر,1391,نرجس تقی زاده,زهرا نوربخش حبیب آبادی,غلامرضا راشدی,مریم فرهی | جزئیات
The Influence of Electrical and Magnetic Properties of TiNiSn Surface (100) with Mn, Co and Fe Impurities,3rd International Conference on Superconductivity and Magnetism,بین المللی,پوستر,1391,زهرا نوربخش حبیب آبادی,امین اله واعظ | Detail
The Magnetic and Optical Properties of MnxFe1-xNiSi (x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) Alloys,3rd International Conference on Superconductivity and Magnetism,بین المللی,پوستر,1391,امین اله واعظ,زهرا نوربخش حبیب آبادی | Detail
The Electronic properties of LaPdBi and LaPtBi nanolayers,International Congress on Nanoscience and Nanotechnology,بین المللی,پوستر,1391,مریم فرحی,زهرا نوربخش حبیب آبادی,نرجس تقی زاده | جزئیات
The Electronic properties of CuInTe2 and AuInTe2 Nanolayers,International Congress on Nanoscience and Nanotechnology,بین المللی,پوستر,1391,نرجس تقی زاده,زهرا نوربخش حبیب آبادی,غلامرضا راشدی,مریم فرحی | Detail
The effects of 5f localization on the structural, electronic and magnetic properties of UFe2 and PuFe2,International Conference on Superconductivity and Magnetism 2010-ICSM2010,بین المللی,سخنرانی,1389,زهرا نوربخش حبیب آبادی,امین اله واعظ | Detail
The effects of 5f localization on magnetic properties of UAl3,International Conference on superconductivity and Magnetism, 25-30 April 2010, Antaliya, Turkey,بین المللی,سخنرانی,1389,زهرا نوربخش حبیب آبادی | Detail
The electronic and magnetic properties of half-metal type MnFexCo2-xSi (with x=0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1) alloys,International Conference on superconductivity and Magnetism,بین المللی,پوستر,1389,زهرا نوربخش حبیب آبادی | Detail
Structural ,electronic and magnetic properties of nanolayer and bulk on MnCo2Si and MnFeCoSi compounds,International Conference on superconductivity and Magnetism,هفته پژوهش,پوستر,1389,سپیده ایزدی,زهرا نوربخش حبیب آبادی | Detail
ویژگی های ساختاری و الکترونی فاز آلفا ترکیب (CuSe (Klockmannite,کنفرانس ماده چگال,ملی,پوستر,1389,علی رضا شجاعی,زهرا نوربخش حبیب آبادی,امین اله واعظ | جزئیات
بررسی ویژگی های ساختاری و الکترونی ترکیب CuSe,همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور,ملی,پوستر,1389,علیرضا شجاعی,زهرا نوربخش حبیب آبادی,امین اله واعظ | جزئیات
The Structural and Electronic Properties of MnCo2Si and MnFeCoSi Nanolayers,The 3rd Conference on Nanostructures,ملی,پوستر,1388,سپیده ایزدی,زهرا نوربخش حبیب آبادی,خوش نویسان | Detail
Investigated the Optical Properties of CdTe and CdSe Nanolayers ,The 3rd Conference on Nanostructures,بین المللی,پوستر,1388,آزاده خیری,زهرا نوربخش حبیب آبادی | Detail
" بررسی خواص ساختاری و الکترونی نانو لایه های ترکیبات CdSe و CdTe ,اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو,ملی,پوستر,1388,زهرا نوربخش حبیب آبادی | جزئیات
ویژگی های ساختاری ، الکترونی و اپتیکی ترکیبات ZnXو)CdX(X=S,Se,Te,پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران,ملی,پوستر,1387,زهرا نوربخش حبیب آبادی,غلامرضا راشدی | جزئیات
خواص ساختاری و الکترونی و مغناطیسی ترکیبات MnRuGe , MnRuGa,کنفرانس فیزیک ایران,ملی,پوستر,1387,مصطفی منیری,مریم موقیمی,زهرا نوربخش حبیب آبادی,مجتبی مستجاب الدعواتی | جزئیات
خواص ساختاری و الکترونی و مغناطیسی ترکیبات MnRhGa , MnRuGa,شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1387,مصطفی منیری,زهرا نوربخش حبیب آبادی,مجتبی مستجاب الدعواتی | جزئیات
محاسبه پارامترهای ساختاری و ساختار نوارهای انرژی ترکیبات نصف فلز MnRhGe , MnRuGa با استفاده از روش FP-LAPW,همایش ملی فیزیک باشگاه پژوهشگران جوان,ملی,سخنرانی,1387,مصطفی منیری,زهرا نوربخش حبیب آبادی,مجتبی مستجاب الدعواتی | جزئیات
خواص ساختاری و الکترونی و مغناطیسی ترکیبات MnCuX x=al,sn,in,همایش ملی فیزیک باشگاه پژوهشگران جوان,ملی,پوستر,1387,جعفر ساعی,زهرا نوربخش حبیب آبادی,مجتبی مستجاب الدعواتی,محمدرضا عبدی | جزئیات
بررسی خواص ساختاری ، الکترونی ، مغناطیسیFE1+X C02-X GA X=0,.5,1,همایش ملی فیزیک باشگاه پژوهشگران جوان,ملی,پوستر,1387,رفیع زاده,زهرا نوربخش حبیب آبادی,مجتبی مستجاب الدعواتی | جزئیات
خواص ساختاری و الکترونی و مغناطیسی ترکیبات FE ALX X=NI,CO,همایش ملی فیزیک باشگاه پژوهشگران جوان,منطقه ای,سخنرانی,1387,بهناز رفیع زاده,مصطفی منیری,زهرا نوربخش حبیب آبادی,مجتبی مستجاب الدعواتی | Detail
خواص ساختاری و الکترونی ترکیبات FE1+xCO2-xAL x=0,1,"، سومین همایش تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور استان خوزستان,منطقه ای,پوستر,1387,بهناز رفیع زاده,مصطفی منیری,زهرا نوربخش حبیب آبادی,مجتبی مستجاب الدعواتی | جزئیات
بررسی خواص ساختاری ، الکترونی ، مغناطیسی و اپتیکی ترکیبات(ni2fex ( X= Ga, Al,سومین همایش تخصصی فیزیک دانشگاه پیام,منطقه ای,پوستر,1387,مریم موقیمی,زهرا نوربخش حبیب آبادی,مجتبی مستجاب الدعواتی | جزئیات
ویژگیهای ساختاری، الکترونی و اپتیکی ترکیبهای ZnX و CdX ( X=S, Se, Te) ,پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران,ملی,سخنرانی,1386,زهرا نوربخش حبیب آبادی | جزئیات
Electronic and structural properties of MX3 ( M=Th, U and X=Ga, Ge, Si, Al) compounds ,Fourth International Conferance on Magnetic and Superconducting Materials,بین المللی,سخنرانی,1385,زهرا نوربخش حبیب آبادی | Detail
Pressure dependence of the Fermi energy, band gap and electric field gradient,Fourth International Conferance on Magnetic and Superconducting Materials,بین المللی,سخنرانی,1385,مجتبی مستجاب الدعواتی,زهرا نوربخش حبیب آبادی | Detail
First principle calculation of the electric and magnetic properties of UIn3 intermetalic compound ,Fourth International Conferance on Magnetic and Superconducting Materials,بین المللی,سخنرانی,1384,اعظم پور قاضی,زهرا نوربخش حبیب آبادی | Detail
EFG equation of state in UM3 compounds (with M= Sn, In, Si, Ge, Ga, Rh, Pb, Tl),کنفرانس ماده چگال مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان,ملی,سخنرانی,1384,زهرا نوربخش حبیب آبادی,اعظم پورقاضی | جزئیات
The effect of Coulomb interaction parameter on 5f electrons in USn3 compound ,کنفرانس ماده چگال مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان,ملی,سخنرانی,1383,زهرا نوربخش حبیب آبادی,اعظم پورقاضی | جزئیات
بررسی تاثیر برهمکنش اسپین مدار بر ویژگی های الکترونی UIn3 در مقایسه با USn3,هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران,ملی,پوستر,1383,زهرا نوربخش حبیب آبادی,اعظم پورقاضی | جزئیات
خواص مغناطیسی بلور CeAgSb2,کنفرانس فیزیک ایران,ملی,پوستر,1383,اعظم پورقاضی,زهرا نوربخش حبیب آبادی,محمد تقی فلاحی | جزئیات
برهم کنش اسپین مدار در NpSn3,کنفرانس فیزیک ایران,ملی,پوستر,1383,محمد تقی فلاحی,زهرا نوربخش حبیب آبادی,اعظم پورقاضی | جزئیات
بررسی ویژگی های UIn3,کنفرانس فیزیک ایران,ملی,پوستر,1383,زهرا نوربخش حبیب آبادی,اعظم پورقاضی | جزئیات
تاثیر پارامتر هابارد بر چگالی حالتهای f اتم اورانیم و گرادیان میدان الکتریکی در مکان اتم Cd در ترکیب مجازی UCd3,کنفرانس فیزیک ایران و هشتمین همایش دانشجویی فیزیک,ملی,سخنرانی,1382,مرتضی جمال,سعید جلالی اسدآبادی,زهرا نوربخش حبیب آبادی,هادی اکبرزاده | جزئیات
اثر بر هم کنش اسپین مدار بر پارامتر شبکه و ویژگیهای نظری ( محاسباتی) USn3 ,کنفرانس فیزیک ایران و هشتمین همایش دانشجویی فیزیک,ملی,سخنرانی,1382,زهرا نوربخش حبیب آبادی,اعظم پورقاضی,سعید جلالی اسد آبادی,مرتضی جمال,هادی اکبرزاده | جزئیات
تاثیر پارامتر هابارد U بر چگالی حالتهای f اتم اورانیم و گرادیان میدان الکتریکی در مکان اتم Cd در ترکیب مجازی UCd3,کنفرانس فیزیک ایران و هشتمین همایش دانشجویی فیزیک,ملی,پوستر,1382,مرتضی جمال,زهرا نوربخش حبیب آبادی,هادی اکبرزاده,، سعید جلالی اسد آبادی | جزئیات
تاثیر پارامتر هابارد U بر برهمکنش فوق ریز در ترکیب مجازی Ucd3,ششمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران,ملی,سخنرانی,1381,سعید جلالی اسدآبادی,مرتضی جمال,هادی اکبرزاده,زهرا نوربخش حبیب آبادی | جزئیات
تاثیر پارامتر هابارد U بر بهمکنش فوق ریز در ترکیب مجازی UCd3,ششمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران,ملی,سخنرانی,1381,- سعید جلالی اسد آبادی,زهرا نوربخش حبیب آبادی,مرتضی جمال,هادی اکبرزاده | جزئیات
ویژگیهای ساختاری، الکترونی و اپتیکی ترکیبهای ZnX و CdX ( X=S, Se, Te) ,پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران,ملی,پوستر,زهرا نوربخش حبیب آبادی,? | جزئیات
جستجو:
|
مطالعه و مقایسه رفتار فیزیکی اتم های سطح نانو لایه های رساناها و نارساناهای توپولوژیک و معمولی,دکتری,1396,زهرا نوربخش حبیب آبادی
مطالعه ابتدا به ساکن نظم نواری و خواص الکترونی نانو لایه های YAuPb و GdAuPb و آلیاژهای Gd1-xYxAuPb,کارشناسی ارشد,1396,زهرا نوربخش حبیب آبادی
تاثیر غلظت اتم لانتانید بر اثر کاندو و ویژگی های مغناطیسی در آلیاژ و نانو لایه های شامل لانتانید,دکتری,1396,زهرا نوربخش حبیب آبادی
مطالعه ابتدا به ساکن نظم نواری و خواص اپتیکی نانو لایه های ZrS و SrS در حضور ناخالصی Yو آلیاژهای SrxY1-xS وZrxY1-xS,کارشناسی ارشد,1395,زهرا نوربخش حبیب آبادی
خواص ترمودینامیکی انبوهه و نانو لایه های NpNi2 و NpAl2,کارشناسی ارشد,1395,زهرا نوربخش حبیب آبادی
مطالعه تاثیر فشار و دما بر سختی،گرمای ویژه و دمای دبای انبوهه و نانو لایه (A=Tb,Dy,Ho) AN و آلیاژهای TbxzDy1-xN و HoxDy1-xN,کارشناسی ارشد,1395,زهرا نوربخش حبیب آبادی
مطالعه ابتدا به ساکن نظم ساختار نواری و رفتار عایق توپولوژیکی نانو لایه های LIAuSb و LiPtSb و آلیاژ های LiAuxPt1-xSb,کارشناسی ارشد,1395,زهرا نوربخش حبیب آبادی
خواص اپتیکی نانو لایه های Li2AgSn و Li2AgTe و نظم ساختار نواری در عایق های توپولوژیکی Li2AgSnxTe1-x,کارشناسی ارشد,1394,زهرا نوربخش حبیب آبادی
رفتار عایق توپولوژیکی و خواص الکترونی و مغناطیسی نانولایه های ThNiSn و UNiSn,کارشناسی ارشد,1393,زهرا نوربخش حبیب آبادی
مطالعه ابتدا به ساکن خواص اپتیکی رفتار عایق توپولوژیکی و نانو لایه های YNiSb و ScNiSb,کارشناسی ارشد,1393,زهرا نوربخش حبیب آبادی
خواص الکترونی و مغناطیسی نانو لایه های GdNiSn و DyNiSn,کارشناسی ارشد,1393,زهرا نوربخش حبیب آبادی,غلامرضا راشدی
بررسی خواص عایق توپولوژیکی در سطح نانو لایه های LuAuPb و LaAuPb,کارشناسی ارشد,1392,زهرا نوربخش حبیب آبادی
تاثیر ناخالصی Mn بر روی نانو لایه های YAuPb و YAuSn,کارشناسی ارشد,1392,زهرا نوربخش حبیب آبادی
نظم ساختار نواری در سطح نانولایه های GdPtBiوYPtBi و فاز نارسانای توپولوژی GdxY1-xPtBi به ازاءx=0.0.25,0.5,0.75,1,کارشناسی ارشد,1392,زهرا نوربخش حبیب آبادی
خواص الکترونی در سطح عایق های توپولوژیکی لایه های نازک YPdBi و YPtBi,کارشناسی ارشد,1392,زهرا نوربخش حبیب آبادی
بررسی تشکیل فاز عایق توپولوژیک در نانوساختاری آلیاژی CuAuInTe,کارشناسی ارشد,1391,غلامرضا راشدی,زهرا نوربخش حبیب آبادی
خواص الکترونی نانو لایه های LaPtBi و LaPdBi آلیاژ ( LaPdxPt1-xBi( x=0,0.25,0.5,0.75,1 ,کارشناسی ارشد,1391,زهرا نوربخش حبیب آبادی
بررسی طیف جذبی و گسیلی پرتو ایکس (آزمایشگاهی و سینکروترونی) و خواص اپتیکی نانو لایه های Co/Ru,کارشناسی ارشد,1390,امیرسیدحسن روضاتیان,زهرا نوربخش حبیب آبادی
بررسی طیف فوتوالکترونی پرتو ایکس (آزمایشگاهی و سینکروترونی) ، باند ساختاری و پذیرفتاری اپتیکی از نانو لایه های Co/Pt,کارشناسی ارشد,1390,زهرا نوربخش حبیب آبادی,امیرسیدحسن روضاتیان
مطالعه ابتدا به ساکن پیوندگاه جوزفسون در نانولایه های رسانا-عایق-ابررسانا,کارشناسی ارشد,1390,زهرا نوربخش حبیب آبادی,حشمت اله یاوری
بررسی ویژگی های الکترونی و اپتیکی نانو لایه MgSe/Ge ,کارشناسی ارشد,1390,زهرا نوربخش حبیب آبادی
ویژگی های ساختاری، الکترونی و اپتیکی انبوهه و نانو لایه های سلنید مس CuSe,کارشناسی ارشد,1390,زهرا نوربخش حبیب آبادی,امین اله واعظ
خواص الکترونی و مغناطیسی پیوندگاه نانو لایه های Mo-AgF-Cu,کارشناسی ارشد,1389,زهرا نوربخش حبیب آبادی,حشمت اله یاوری
خواص ساختاری و الکترونی و مغناطیسیترکیباتMnXY,کارشناسی ارشد,1388,مجتبی مستجاب الدعواتی,زهرا نوربخش حبیب آبادی,محمدرضا عبدی
بررسی خواص ساختاری و الکترونی ترکیبات Fex+1Cox-2 ,کارشناسی ارشد,1388,مجتبی مستجاب الدعواتی,زهرا نوربخش حبیب آبادی,محمدرضا عبدی
ترازهای انرژی الکترون در پتانسیل دوره ای در یک بعد ,کارشناسی,1388,مرتضی حاجی محمودزاده,زهرا نوربخش حبیب آبادی
بررسی خواص فیزیکی ترکیبات MnCuX,کارشناسی ارشد,زهرا نوربخش حبیب آبادی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal