۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
رسول رکنی زاده
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : فیزیک
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,فیزیک نظری,صنعتی کلاستال,آلمان,1374-1378
جستجو:
|
کوانتش میدان پلاسمون- پلاریتون سطحی با استفاده از روش تابع گرین,بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران,ملی,سخنرانی,1394,زیبا علامه,رسول رکنی زاده,رضا مسعودی | جزئیات
تولید حالت گربه ی شرودینگر در سامانهی اپتومکانیک مجهز به تک اتم,کنفرانس فیزیک 1394,ملی,سخنرانی,1394,فرود بمانی ,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری | جزئیات
مشخصه یابی و آشکارسازی نورچلانده در کاواک با اثر کازیمیر دینامیکی,کنفرانس فیزیک 1394,ملی,پوستر,1394,هدی السادات لطفی پور,رسول رکنی زاده | جزئیات
تشخیص و آشکارسازی گمانه اعمالی میدان کوانتومی چلانده توسط سامانه اپتومکانیک,کنفرانس فیزیک 1394,ملی,پوستر,1394,هدی السادات لطفی پور,ساره شهیدانی,رسول رکنی زاده | جزئیات
الگوی مانسته برای تولید کنترل پذیر تابش کازیمیر درون کاواک غیر خطی با دمش مدوله شده,کنفرانس فیزیک 1394,ملی,پوستر,1394,علی معتضدی فرد,محمد حسین نادری,رسول رکنی زاده | جزئیات
مطالعه ی نظری دینامیک درهم تنیدگی کوانتومی در ساختار فوتوسنتز دوتایی,بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران,ملی,سخنرانی,1393,مریم صابری,رسول رکنی زاده,مالک باقری هارونی | جزئیات
تأثیر نوفه های تصادفی غیرمارکوف بر درهمتنیدگی کوانتومی در یک ساختار فوتوسنتز دوتایی,بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران,ملی,پوستر,1393,مریم صابری,رسول رکنی زاده,مالک باقری هارونی | جزئیات
دینامیک انتقال انر‌‌ژی برانگیختگی در یک ساختار فوتوسنتز در بر هم کنش با نوفه های تصادفی غیر مارکوفی,بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران,ملی,پوستر,1392,مریم صابری,رسول رکنی زاده,مالک باقری هارونی | جزئیات
رهیافت حالت‌های همدوس تعمیم یافته در نظریه‌ی کوانتش تغییر شکل,کنفرانس فیزیک ایران 1391,ملی,سخنرانی,1391,سید علی اکبر قرشی,رسول رکنی زاده,مالک باقری هارونی | جزئیات
Correspondence between classical and quantum theory by f-deformed coherent state,Conference on Philanthropy2012,بین المللی,سخنرانی,1391,رسول رکنی زاده,سید علی اکبر قرشی,هوشنگ حیدری | Detail
اتم هلیوم تحت تپ لیزر شدید فوق کوتاه: شبیه سازی با استفاده از معادلات شرودینگر و فون نویمن,هیجدهمین کنفرانس فیزیک ایران,ملی,سخنرانی,1390,علی اللهی ,رسول رکنی زاده,محسن وفایی | جزئیات
رهیافت انتگرال مسیر حالت های همدوس برای تابع پارش و توابع همبستگی چندزمانه‌ای سامانه‌های برهم‌کنش‌گر,هیجدهمین کنفرانس فیزیک ایران,ملی,سخنرانی,1390,امیرحمید علیزاده ,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری | جزئیات
سیستم دو ترازی بوزنی در برهم کنش با محیط غیر خطی,کنفرانس سالانه فیزیک ایران 1389,ملی,سخنرانی,1389,شهرام دهدشتی ,علی مهدی فر ,مالک باقری هارونی,رسول رکنی زاده | جزئیات
طیف تابشی و آمار فوتون های گسیل شده از یک نقطه ی کوانتومی درون میکروکاواک,کنفرانس سالانه فیزیک ایران1389,ملی,سخنرانی,1389,زینب هرسیج,مالک باقری هارونی,محمد حسین نادری,رسول رکنی زاده | جزئیات
حالت های همدوس برانگیخته برای طیف پیوسته و ویژگی های غیر کلاسیکی آنها,هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران,ملی,سخنرانی,1389,غلامرضا هنرآسا,محمد کاظم توسلی ,محسن حاتمی ,رسول رکنی زاده | جزئیات
حالت های همدوس تعمیم یافته متناظر با سامانه های کوانتومی حل‌پذیر با طیف تبهگن و ویژگی های غیر کلاسیکی آن ها,هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران,ملی,پوستر,1389,غلامرضا هنرآسا,محمد کاظم توسلی ,محسن حاتمی ,رسول رکنی زاده | جزئیات
ویژگی های سامانه ی نقطه ی کوانتومی درون میکروکاواک در حضور فونون ها,هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1389,زینب هرسیج ,مالک باقری هارونی ,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری | جزئیات
حالت های غیرخطی زوج و فرد اکسیتون درون یک نقطه ی کوانتومی عریض ,هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران,ملی,پوستر,1389,مهدی سید خاموشی ,رسول رکنی زاده,مالک باقری هارونی | جزئیات
اثر فونون ها بر ویژگی های اپتیکی سامانه های نقطه ی کوانتومی درون میکروکاواک : تقریب مرتبه ی صفر,دهمین کنفرانس ماده چگال ایران,ملی,سخنرانی,1389,زینب هرسیج,مالک باقری هارونی,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری | جزئیات
ویژگی های اپتیکی سامانه ی نقطه کوانتومی درون میکروکاواک در حضور فونون ها,هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران,ملی,سخنرانی,1389,زینب هرسیج,مالک باقری هارونی,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری | جزئیات
حالت های همدوس غیرخطی زوج و فرد اکسیتون درون یک نقطه ای کوانتومی عریض,هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران,ملی,پوستر,1389,سید محمد مهدی سید خاموشی,رسول رکنی زاده,مالک باقری هارونی | جزئیات
تأثیر لایه ی مرطوب کننده بر تولید فوتون های درهم تنیده از یک نقطه ی کوانتومی,شانزدهمین کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و دومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران,ملی,پوستر,1388,مالک باقری هارونی,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری,الکساندر کارمل,آندریاس کنور | جزئیات
تولید در هم تنیدگی از حالت های همدوس غیر خطی با استفاده از یک شکافنده ی پرتو,شانزدهمین کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران,ملی,سخنرانی,1388,علی مهدی فر,شهرام دهدشتی ,رسول رکنی زاده | جزئیات
Coherent States in nanostructures,Expository Quantum Lecture Series,بین المللی,سخنرانی,1387,رسول رکنی زاده | Detail
تأثیر خمیدگی فضا روی آهنگ گذار اتمی,پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران همراه با نخستین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران,ملی,سخنرانی,1387,علی مهدی فر ,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری | جزئیات
اثرهای حبس فضایی بر ویژگیهای کوانتوم اپتیکی نانوساختارها,چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک,ملی,سخنرانی,1386,مالک باقری هارونی,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری | جزئیات
آشکارسازی اثرهای خمیدگی فضا در سامانه ی اتم به دام افتاده,چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران,ملی,سخنرانی,1386,علی مهدی فر,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری | جزئیات
Geometric Nonlinear Coherent States,XXVI WORKSHOP ON GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS,بین المللی,سخنرانی,1386,علی مهدی فر,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری | Detail
رویکرد تازه به حالت های همدوس تعمیم یافته ,کنفرانس فیزیک,ملی,سخنرانی,1385,رسول رکنی زاده | جزئیات
A Semigroups Approach in Decoherence Theory,Third Workshop of Harmonic Analysis and Wavelets, University of Mashhad, 24-26 Dec. 2008,ملی,سخنرانی,رسول رکنی زاده,? | Detail
آشکارسازی خمیدگی فضای فیزیکی ,پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونک ایران,ملی,پوستر,رسول رکنی زاده,?,?? | جزئیات
اپتیک کوانتومی نانوساختارها,کنفرانس سالانه ی فیزیک,ملی,سخنرانی,رسول رکنی زاده | جزئیات
جستجو:
|
طرحواره های نظری تولید و کنترل اثر دینامیکی کازیمیر در سامانه های اپتو مکانیک آمیخته ی غیر خطی ,دکتری,1396,محمد حسین نادری,رسول رکنی زاده,دیوید ویتالی
فضا-زمان های مانسته در سامانه های اپتو مکانیک و چگالیده ی بوز-اینشتن به دام افتاده در شبکه ی اپتیکی ,دکتری,1396,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری,دیوید ویتالی
مانسته فضا-زمان خمیده در محیط‌های نوری: کاربرد فرمول‌بندی هندسی انتشار امواج الکترومغناطیسی در محیط‌های دی‌الکتریک در چارچوب اپتیک تبدیل,دکتری,1395,رسول رکنی زاده
تدوین شاخص آنتروپی اقتصادی به عنوان بعد تازه ای از هزینه های اجتماعی,دکتری,1395,محسن رنانی,رسول رکنی زاده,سید کمیل طیبی
تحلیل نوفه‌های کوانتومی در آشکارسازی، تقویت و اندازه‌گیری ,کارشناسی ارشد,1395,رسول رکنی زاده
تحلیل آنتروپی اقتصادی، رویکردی تازه به هزینه های اجتماعی ,دکتری,1395,محسن رنانی,رسول رکنی زاده,سید کمیل طیبی
تحلیلی بر اهمیت و نقش نوفه در فرایند اندازه گیری آشکار سازی و تقویت کنندگی در سامانه های کوانتومی ,کارشناسی ارشد,1394,رسول رکنی زاده
بر هم کنش نوسانگر مکانیکی با نور چلانده : آشکار سازی نور غیر کلاسیک در سامانه های اپتو مکانیکی ,کارشناسی ارشد,1393,رسول رکنی زاده
طراحی پالاشگرهایی برای تشخیص حالت های غیر کلاسیک برخی سامانه های کوانتومی ,کارشناسی ارشد,1392,رسول رکنی زاده
اپتیک کوانتومی روی سطوح با خمیدگی ثابت ,دکتری,1392,رسول رکنی زاده,علی مهدیفر
تحلیل رابطه جهانی شدن و آنتروپی اقتصادی,کارشناسی ارشد,1391,محسن رنانی,رسول رکنی زاده
مکانیک کوانتومی روی خمینه های همتافته: رویکرد کوانتش هندسی,کارشناسی ارشد,1391,رسول رکنی زاده,محمد رضا پوریای ولی
ارزیابی تابع قابلیت اعتماد نانو سیستمها و ریز مولفه ها ,کارشناسی ارشد,1391,مجید اسدی,رسول رکنی زاده
تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و آنتروپی اقتصادی,کارشناسی ارشد,1391,محسن رنانی,رسول رکنی زاده,رزیتا موید فر
بررسی ترابرد در ساختارهای مقیاس نانو با استفاده از روش های نظریه ی میدان های کوانتومی ,دکتری,1390,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری
کنترل کوانتومی در نانو ساختارها,کارشناسی ارشد,1389,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری
برهم کنش نور غیرکلاسیک با نقطه ی کوانتومی: آشکار ساز ی نور غیر کلاسیک,کارشناسی ارشد,1389,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری
اپتیک کوانتومی میکروکاواک های نیمرسانا در حضور نقطه ی کوانتومی ,کارشناسی ارشد,1389,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری
تبیین ویژگی های برنامه درسی آموزش علوم مبتنی برمولفه های ماهیت علم,دکتری,1389,سید مصطفی شریف خلیفه سلطانی,رسول رکنی زاده
رویکرد حالت های همدوس به نظریه کوانتش هندسی ,کارشناسی ارشد,1388,رسول رکنی زاده
طرحوارة نظری تولید حالتهای همدوس غیر خطی در نانوساختارها,دکتری,1388,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری,آندریاس کنور
انتگرال پذیری سامانه های غیر خطی در اپتیک کوانتومی,کارشناسی ارشد,1388,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری
موجک ها و کاربرد آنها در پردازش داده های نوری ,کارشناسی ارشد,1388,مرتضی حاجی محمودزاده,رسول رکنی زاده,احمد کیاست پور
بررسی تاثیرات اپتیکی واهمدوسی در ساختارهای نانو,کارشناسی ارشد,1387,رسول رکنی زاده
ساختار ریاضی نظریه ی واهمدوسی در چارچوب روش پادکوانتش برزین,کارشناسی ارشد,1387,رسول رکنی زاده
ساختار هندسی حالت های همدوس غیر خطی,دکتری,1386,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری
برهم کنش نور غیرکلاسیک با اتم دو ترازی: آشکارسازی نور غیرکلاسیک,کارشناسی ارشد,1385,رسول رکنی زاده,محمد حسین نادری
تولید نور غیر کلاسیک از نقطه های کوانتومی,کارشناسی ارشد,1384,رسول رکنی زاده
کوانتش میدانهای الکترومغناطیسی در حضور یک نقطه ی کوانتومی نیمرسانا,کارشناسی ارشد,1384,رسول رکنی زاده
کاربرد موجکها در اپتیک کوانتومی ,کارشناسی ارشد,1383,رسول رکنی زاده,محمود سلطان الکتابی
تولید حالت های همدوس تعمیم یافته در پایه های متعامد و نا متعامد,دکتری,1383,رسول رکنی زاده
حالتهای همدوس گروه پوآنکاره,کارشناسی ارشد,1382,رسول رکنی زاده,محمود سلطان الکتابی
حالتهای همدوس غیرخطی میدان تابشی و برهمکنش آنها با سیستم اتمی ,دکتری,1382,محمود سلطان الکتابی,رسول رکنی زاده
جستجو:
|
فلسفه کوانتومی ,ترجمه,مرکز نشر دانشگاهی,1395,رسول رکنی زاده
جستجو:
|
جستجو:
|
مدرس نمونه دانشگاه اصفهان ,رییس دانشگاه اصفهان ,دانشگاه اصفهان,1387
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal