۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
حشمت اله یاوری
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : فیزیک
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,فیزیک نظری,اصفهان,ایران,1379-1384
جستجو:
|
اثر ناخالصی ها و برهمکنش اسپین-مدار بر امپدانس سطحی یک ابررسانای موج d,پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی,ملی,پوستر,1395,محسن کوهفر,حشمت اله یاوری | جزئیات
میرایی لاندائو گاز دو قطبی بوزی در سه بعد,پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی,ملی,پوستر,1395,فروغ مشهدی زاده,مریم مختاری,حشمت اله یاوری | جزئیات
فازهای توپولوژیک و حالتهای لبه در یک ابررسانای فاقد مرکز وارونی در حضور برهمکنشهای اسپین- مدار راشبا و درسلهاوس ,پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی,هفته پژوهش,پوستر,1395,مهدی بیدرنگ,حشمت اله یاوری | جزئیات
جریان بحرانی ابررسانای دانه ای نوع d,سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی,ملی,سخنرانی,1391,الهه افسانه,حشمت اله یاوری | جزئیات
میرایی موج فرا صوت ابررسانایCePt3Si بدون تقارن مرکزی در دماهای پایین,سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی,ملی,پوستر,1391,محمد اقبالی آرانی,الهه افسانه,حشمت اله یاوری,محمد علی شاهزمانیان | جزئیات
اثر جوزفسون در ابرشاره گازهای فرمیونی در دماهای پایین,سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی,ملی,پوستر,1391,سعید میرزائی,محمد گرجی,حشمت اله یاوری | جزئیات
محاسبه جریان تونلی همبسته با اثر جوزفسون گازهای ابرشاره فرمیونی در دماهای پایین,سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی,ملی,پوستر,1391,سعید میرزائی,محمد گرجی,حشمت اله یاوری | جزئیات
Transition temperature and superconducting energy gap of singe-wall carbon nanotubes,International conference on superconductivity and magnetism,بین المللی,پوستر,1389,حشمت اله یاوری,محمد علی عرفان شاه رضا | Detail
Specific heat of spin-polarized Fermi superfluid in the BEC region,INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPERCONDUCTIVITY AND MAGNETISM,بین المللی,پوستر,1389,حشمت اله یاوری | Detail
Superconductivity in Single Wall Carbon nanotubes Due to Accostic Plasmon,The 2008 Taiwan International Conference on Superconductivuty (TICS),بین المللی,سخنرانی,1387,حشمت اله یاوری | Detail
Widemann-Frantz law in the d-density wave state,The 2008 Taiwan International Conference on Superconductivity (TICS),بین المللی,پوستر,1387,حشمت اله یاوری | Detail
اثرات افت وخیز و برهم‌کنش‌های کولنی بر روی دمای انتقال در فلزات دانه‌ای,اولین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی,ملی,پوستر,1387,حشمت اله یاوری,مریم احمد نیای مطلق | جزئیات
ابررسانایی در نانولوله های کربنی تک دیواره,اولین کنفرانس ملی پیشفرفتهای ابررسانایی,ملی,سخنرانی,1387,حشمت اله یاوری | جزئیات
تصحیحات افت و خیز ابررسانایی در رسانش گرمایی فلزات دانه‌ای,چهارمین همایش دانشجویی نانوفناوری,ملی,سخنرانی,1387,حشمت اله یاوری,مریم احمد نیای مطلق | جزئیات
فرونشست ابررسانایی در فلزات دانه‌ای با توجه به دافعه کولنی,همایش ملی فیزیک,ملی,سخنرانی,1387,حشمت اله یاوری,مریم احمد نیای مطلق | جزئیات
حالت عایق در ابررساناهای دانه ای در رزیم جفت شدگی قوی,سومین همایش تخصصی فیزیک,ملی,سخنرانی,1387,حشمت اله یاوری,مریم احمد نیای مطلق | جزئیات
مقاومت مغناطیسی ابررساناهای دانه ای در دمای پایین,نهمین کنفرانس ماده چگال,ملی,سخنرانی,1387,حشمت اله یاوری,مریم احمد نیای مطلق | جزئیات
Superconductivity in Nanotubes,Iran-India Joint Conference in Nanotechnology,بین المللی,پوستر,1387,حشمت اله یاوری | Detail
آهنگ واهلش گرمایی و چسبندگی برای یک گاز فرمی با برهم کنش تشدیدی ,همایش ملی فیزیک,ملی,پوستر,1387,حشمت اله یاوری | جزئیات
رسانندگی گرمایی در ابررساناهای نامتعارف,اولین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی,ملی,پوستر,1387,حشمت اله یاوری | جزئیات
اثرات الکترومغناطیسی در ابررساناهای فرمیون بدون مرکز وارون,همایش ملی فیزیک,ملی,سخنرانی,1387,حشمت اله یاوری,زهره خواجه | جزئیات
Fermi Liquid Interactions and Relaxation Rate of Thermal Quaiparticles in a d-wave Superconductor,Fifth International Confrerence on Magnetic and Superconducting Materials (MSM07,بین المللی,سخنرانی,1386,حشمت اله یاوری | Detail
One Analytical Formulation for the Charateristics of the Asymmetric NQUIDs and DC SQUIDs,Fifth International Conference on Magnetic and Superconducting Materials |(MSM07,بین المللی,پوستر,1386,حشمت اله یاوری | Detail
Heat Capacity of One-Dimensional He3 Quantum Fluid Formed in Nanopores,Fifth International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM07,بین المللی,پوستر,1386,حشمت اله یاوری | Detail
Critical current and fields of disordered nanocrystalline superconductors,Fifth International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM07,بین المللی,سخنرانی,1386,حشمت اله یاوری | Detail
Unstability of the Fulde-Ferrell State in d-Wave Superconductors by Calculating the Magnetic penetration Depth,Fifth Internatiomnal Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM07,بین المللی,سخنرانی,1386,حشمت اله یاوری | Detail
رسانندگی گرمایی هال در ابررساناهای موج-d در حالت امیخته,یازدهمین گرد همایی فیزیک ماده چگال,ملی,سخنرانی,1384,حشمت اله یاوری | جزئیات
وابستگی دمایی عمق نفوذ درMgB2 ابررسان,کنفرانس فیزیک ایران,ملی,سخنرانی,1381,حشمت اله یاوری | جزئیات
Diffusive Thermal conductivity of superfluid Li6,Magnetic and Superconducting Materials,بین المللی,سخنرانی,1378,حشمت اله یاوری | Detail
Influince of induced interaction on the viscosities and thermal conductivity of superfluid Li6,International Conference on Physics (ICP) Amirkabir University.,بین المللی,سخنرانی,حشمت اله یاوری | جزئیات
ترابرد الکتریکی و گرمایی در فلزات دانه‌ای,کنفرانس سالانه فیزیک,ملی,سخنرانی,حشمت اله یاوری | جزئیات
جستجو:
|
تاثیر دما بر خواص تشدیدگرهای ابررسانا,کارشناسی ارشد,1395,حشمت اله یاوری
اثر بر هم کنش های بلند برد در خواص فیزیکی گازهای کوانتومی بوزونی فراسرد,دکتری,1395,حشمت اله یاوری
بررسی ویژگی های کوانتومی سامانه های آمیخته متشکل از مدارهای ابررسانا و چگالیده بوز-اینشتین,دکتری,1394,محمد علی شاهزمانیان,حشمت اله یاوری
مطالعه ترابرد در حالت چگالیده سامانه ی باز و بسته,دکتری,1394,حشمت اله یاوری,محمد علی شاهزمانیان
خواص ترابرد در ستارگان نوترونی ابر شاره,کارشناسی ارشد,1394,حشمت اله یاوری
رسانندگی گرمایی یک گاز بوزونی به دام افتاده در حضور بر هم کنش دوقطبی-دوقطبی ِ,کارشناسی ارشد,1393,حشمت اله یاوری
مطالعه نظری و امکان سنجی ساخت نانو سیم Bi2Te3 برای استفاده در یک نانوپلتیه,کارشناسی ارشد,1393,علیرضا خورسندی,حشمت اله یاوری
خواص ترابردی گاز فرمی ابرشاره,کارشناسی ارشد,1393,حشمت اله یاوری
شبیه سازی اثرات گرمایی نوترون های تابشی بر روی سیم پیچ های ابر رسانای جریان در توکامک ایتر با استفاده از کدGEANT4,کارشناسی ارشد,1393,مجتبی مستجاب الدعواتی,غلامرضا انصاری فر,حشمت اله یاوری,زعفر ریاضی
وابستگی دمایی برخی از خواص ترابرد ابررساناهای بدون تقارن وارونی,کارشناسی ارشد,1392,محمد علی شاهزمانیان,حشمت اله یاوری
خواص یک گاز بوزی ابر شاره در حضور ناخالصی,کارشناسی ارشد,1392,حشمت اله یاوری
آستانه گذار فردریگز در بلورهای مایع نماتیک حاوی نانوذرات فروالکتریک,کارشناسی ارشد,1392,محمد علی شاهزمانیان,حشمت اله یاوری
خواص الکترونی دستگاههای دانه ای فلز و ابررسانا,کارشناسی ارشد,1392,حشمت اله یاوری
اثر هال کوانتومی در الکترودینامیک کوانتومی,کارشناسی ارشد,1392,حشمت اله یاوری
اثر ناخالصی روی ابررساناهای بدون تقارن مرکزی,کارشناسی ارشد,1391,حشمت اله یاوری
خواص ترابرد نانودانه های ابررسانا,کارشناسی ارشد,1391,حشمت اله یاوری
دمای گذار گاز بوزی دوقطبی به دام افتاده در حضور پتانسل های تماسی ؛ دوقطبی-دوقطبی و ناخالصی ,کارشناسی ارشد,1391,حشمت اله یاوری
بررسی خواص ترابرد نانودانه های ابررسانا,کارشناسی ارشد,1390,حشمت اله یاوری,محمد علی شاهزمانیان
برخی از خواص سیستم گازی فرمیونی به دام افتاده ,کارشناسی ارشد,1390,حشمت اله یاوری
مطالعه ابتدا به ساکن پیوندگاه جوزفسون در نانولایه های رسانا-عایق-ابررسانا,کارشناسی ارشد,1390,زهرا نوربخش حبیب آبادی,حشمت اله یاوری
خواص برخوردی یک گاز فرمی قطبیده با بر هم کنش تشدیدی ,کارشناسی ارشد,1389,حشمت اله یاوری,محمد علی شاهزمانیان
دمای گذار گاز بوزی با برهم کنش دوقطبی,کارشناسی ارشد,1389,محمد علی شاهزمانیان,حشمت اله یاوری
خواص الکترونی و مغناطیسی پیوندگاه نانو لایه های Mo-AgF-Cu,کارشناسی ارشد,1389,زهرا نوربخش حبیب آبادی,حشمت اله یاوری
گره های خطی در تابع گاف انرژی ابررسانایی بدون تقارن مرکزی SI3CEPT,کارشناسی ارشد,1388,حشمت اله یاوری,محمد علی شاهزمانیان
خواص ترابرد ابررساناهای موج -d در حضور ناخالصی,کارشناسی ارشد,1388,حشمت اله یاوری,محمد علی شاهزمانیان
برخی از خواص دستگاه های ابرشاره مخلوط بوزون و فرمیون,کارشناسی ارشد,1388,حشمت اله یاوری,محمد علی شاهزمانیان
ترابرد گرمایی در دستگاههای دانه ای ابررسانا,کارشناسی ارشد,1387,حشمت اله یاوری
برخی از خواص ترابرد و مغناطیسی در دستگاه‌های نانو مقیاس (ابررسانا و عادی),دکتری,1387,محمد علی شاهزمانیان,حشمت اله یاوری
ابر‌شارگی در گازهای فرمی با تکانه زاویه‌ای مداری غیرصفر,کارشناسی ارشد,1387,حشمت اله یاوری
بررسی رفتار یک قطعه تداخل موانتومی دارای دو نانوسیم و دو پایه مزوسکوپیک ابررسانا,دکتری,1386,حشمت اله یاوری
امکان تشکیل شاره کوانتومی هلیم سه یک بعدی در خلل و فرج نانو,کارشناسی ارشد,1386,حشمت اله یاوری
محاسبه ی زمان واهلش شبه ذرات گرم در ابرسانای موج- d,کارشناسی ارشد,1385,حشمت اله یاوری
جستجو:
|
Effects of Impurities on a Noncentrosymmetric Superconductor - Application to CePt3Si(فصل 7 از کتاب SUPERCONDUCTIVITY - THEORY AND APPLICATIONS),تالیف,‍Croatia,1390,حشمت اله یاوری
جستجو:
|
جستجو:
|
چهره علمی دانشگاه,دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1386
انتخاب پایان نامه دوره دکتری تحت عنوان" وابستگی دمایی برخی ضرایب ترابرد و مغناطیسی در دستگاههای ابررسانا و ابرشاره" به عنوان پایان نامه برگزیده دهمین دوره پایان نامه سال دانشجویی,وزارت علوم و جهاد دانشگاهی,دانشگاه تربیت مدرس,1385
لوح تقدیر و تندیس,جهاد دانشگاهی و وزارت علوم,دانشگاه تربیت مدرس,1385
پایان نامه برگزیده دهمین دوره پایان نامه سال دانشجویی,جهاد دانشگاهیو وزارت علوم,دانشگاه تربیت مدرس,1385
پایان نامه برگزیده کشوری,جهاد دانشگاهی و وزارت علوم,دانشگاه تربیت مدرس,1385
لوح تقدیر برای انتخاب پایان نامه به عنوان پایان نامه برگزیده کشوری,جهاد دانشگاهی و وزارت علوم,دانشگاه تربیت مدرس,
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal