۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
سعید اعظم
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : ریاضی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,ریاضی,ساسکاچوان,کانادا,-1376
جستجو:
|
finite dimensional irreducible representations of generalized quantum groups and Weyl groupoids,International congress of mathematics,بین المللی,سخنرانی,1393,سعید اعظم,ملیحه یوسف زاده | Detail
Unitary representations of Lie supergroups and unitary Lie superalgebras,Frountiers in Mathematical Sicences,بین المللی,سخنرانی,1393,سعید اعظم | Detail
Fixed point subalgebras of invariant affine reflection algebras,42nd Annual Iranian Mathematics Conference,ملی,سخنرانی,1390,سعید اعظم,Reza Hosseini,ملیحه یوسف زاده | Detail
On length function of the Weyl groups of affine reflection systems of type $A_1$,42nd Annual Iranian Mathematics Conference,ملی,سخنرانی,1390,سعید اعظم,Mohammad Nikoei | Detail
Affine reflection Weyl groups and their presentations,The 4-th International group theory conference of Iran,بین المللی,سخنرانی,1390,سعید اعظم | Detail
Characterization of reflecatble bases for affine reflection systems,QFT, String theory & mathematical Physics,بین المللی,سخنرانی,1389,سعید اعظم | Detail
Reflectable bases,21st Algebra Seminar of Iran,ملی,سخنرانی,1389,سعید اعظم,H. Yamaneh,ملیحه یوسف زاده | Detail
A presentation for extended affine Lie algebras,20th algebra seminar,ملی,سخنرانی,1388,ملیحه یوسف زاده,Hiroyuki Yamane,سعید اعظم | جزئیات
Exposition on affine and elliptic root systems and elliptic Lie algebras,RIMS Kôkyûroku Bessatsu (Lecture Note,بین المللی,سخنرانی,1388,سعید اعظم,H. Yamane,ملسحه یوسف زاده | Detail
Exposition on affine and elliptic root systems and elliptic Lie algebras,New developments in group represenation theory and non-commutative harmonic analysis,بین المللی,سخنرانی,1388,سعید اعظم,hiroyuki Yamani,ملیحه یوسف زاده | Detail
جستجو:
|
در باب تحقق جبرهای لی به طور موضعی آفین توسیعی,دکتری,1395,سعید اعظم,ملیحه یوسف زاده
گروه های وایل نظیر به سیستم‌های انعکاسی آفین نوع A1,کارشناسی ارشد,1393,سعید اعظم
مشتق های جبرهای چندگانه حلقوی,کارشناسی ارشد,1393,سعید اعظم
مشتقات جبرهای حاصلضرب تانسوری ,کارشناسی ارشد,1393,سعید اعظم
پایه های بازتابی برای سیستم های بازتابی آفین,کارشناسی ارشد,1393,سعید اعظم
سیستم های ریشه افین توسیع یافته از نوع BC,کارشناسی ارشد,1392,ملیحه یوسف زاده,سعید اعظم
مدول های با بعد متناهی برای ابرجبرهای لی چندگانه حلقوی از نوع A(m,n) و C(n),کارشناسی ارشد,1392,سعید اعظم
دومین گروه همولوژی جبرهای لی حلقوی,کارشناسی ارشد,1391,سعید اعظم,ملیحه یوسف زاده
دومین گروه همولوژی جبرهای لی حلقوی,کارشناسی ارشد,1391,سعید اعظم
هندسه سیستم های انعکاسی آفین,دکتری,1391,سعید اعظم
نمایش جبرهای حلقوی چندگانه ,کارشناسی ارشد,1391,سعید اعظم
پوشش های نازک از مدول ها,کارشناسی ارشد,1391,سعید اعظم
نمایش های تحویل ناپذیر از بعد متناهی جبر های تابع هم ارز,کارشناسی ارشد,1391,سعید اعظم
زیرجبرهای ماکسیمال و نیم ساده موضعی از جبرهای لی متناهی گون sp,so,sl,gl.,کارشناسی ارشد,1390,ملیحه یوسف زاده,سعید اعظم
گروه های وایل سیستم های ریشه گسترش یافته توسط گروه های آبلی و آبلی سازی های آنها,کارشناسی ارشد,1390,سعید اعظم,ملیحه یوسف زاده
طبقه بندی جبرهای لی ساده شکافنده به طور موضعی متناهی,کارشناسی ارشد,1390,ملیحه یوسف زاده,سعید اعظم
گروه های توسیع یافته بازتابی آفین,کارشناسی ارشد,1390,سعید اعظم,ملیحه یوسف زاده
زیرجبرهای ماکسیمال و موضعی از,کارشناسی ارشد,1390,سعید اعظم
گروه های وایل سیستم های ریشه کسترش یافته توسط گروه های آبلی و آبلی سازس های آن ها,کارشناسی ارشد,1390,سعید اعظم
گروه های وایل آفین توسیعی از نوع A1,کارشناسی ارشد,1390,سعید اعظم,ملیحه یوسف زاده
نیم دورها، بازتاب ها و گروه های کاکستر,کارشناسی ارشد,1390,سعید اعظم,ملیحه یوسف زاده
زیر جبرهای لی نیم ساده ی موضعی از جبرهای لی متناهی گون,کارشناسی ارشد,1390,سعید اعظم
زیرجبرهای نقاط ثابت جبرهای لی مدرج-ریشه,کارشناسی ارشد,1389,ملیحه یوسف زاده,سعید اعظم
توسیع مرکزی جهانی ابر جبرهای لی,کارشناسی ارشد,1389,ملیحه یوسف زاده,سعید اعظم
سیستم های بازتابی و سیستم های ریشه جزئی,کارشناسی ارشد,1388,سعید اعظم,ملیحه یوسف زاده
سیستم های ریشه موضعا متناهی,کارشناسی ارشد,1388,سعید اعظم,ملیحه یوسف زاده
ابر جبرهای لی B(O,N-مدرج مختصاتی شده با چنبره های کوانتومی,کارشناسی ارشد,1388,ملیحه یوسف زاده,سعید اعظم
جبرهای لی BCN-مدرج به دست آمده از نمایش های فرمیونیک,کارشناسی ارشد,1388,ملیحه یوسف زاده,سعید اعظم
مدول های بطور قوی تصویری، تزریقی و یکدست گرنشتاین,کارشناسی ارشد,1387,رضا انشائی,سعید اعظم
نمایش گروههای وایل افین تعمیم یافته,دکتری,1386,سعید اعظم
جبرهای حلقوی مکرر,کارشناسی ارشد,1386,سعید اعظم
چنبره های لی و زیرجبرهای نقاط ثابت آنها,دکتری,1385,سعید اعظم
گروه های وایل نظیر به سیستم های انعکاسی افین نوع َA_1,کارشناسی ارشد,سعید اعظم
جستجو:
|
مقدمه ای بر جبر مجرد,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1384,رضا انشائی,سعید اعظم
مقدمه ای بر جبر مجرد,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1381,رضا انشائی,سعید اعظم
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal