۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر
علی بهرامی
دانشکده : علوم
گروه آموزشی : زمین شناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی,دانشگاه اصفهان,ایران,-
فوق لیسانس,زمین شناسی - گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی,دانشگاه اصفهان,ایران,-
لیسانس,زمین شناسی,دانشگاه تربیت معلم تهران,ایران,-
دیپلم,علوم تجربی,شهید باهنر,ایران,-
جستجو:
|
Bryozoans and brachiopods from the lower Miocene deposits of the Qom Formation in north-east Isfahan, central Iran,20th CZECH – POLISH – SLOVAK PALAEONTOLOGICAL CONFERENCE,بین المللی,سخنرانی,1398,کمیل زاگورسک,ماریا الکساندرا بیتنر,امیر پدرام,مهدی یزدی,علی بهرامی,زهرا ملکی | Detail
زیست چینه نگاری نهشته های کربنیفر پیشین در برش چلچلی، جنوب شرق گرگان بر مبنای کنودونت ها,نخستین همایش دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز,ملی,سخنرانی,1398,معصومه آقارضایی,سید محمد حسینی نژاد,علی بهرامی | جزئیات
بررسی رخساره زیستی کنودونتهای کربنیفر پیشین )سازند مبارک( در برش چلچلی، جنوب شرق گرگان,نخستین همایش دوسالانه کوهزاد البرز,ملی,سخنرانی,1398,معصومه آقارضایی,سید محمود حسینی نژاد,علی بهرامی | جزئیات
The Hangenberg Crisis at the Devonian-Carboniferous Boundary (DCB) - a "bottleneck" for conodonts,19th International Congress on the Carboniferous and Permian, Cologne,بین المللی,سخنرانی,1398,ساندرا کایسر,مایکل راسر,پیتر شونلوب,برنارد هوبمان,چارلز سندبرگ,موریس استریل ,علی بهرامی,مهدی یزدی ,اوا پاپروت,توماس کومپان | Detail
بررسی محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و ارتباط ژئوشیمی ایزوتوپی و عنصری با سطوح سکانسی؛ سازند بهرام، ایران مرکزی,چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران,ملی,پوستر,1397,ساناز محرمی,محمد علی صالحی,حمید رضا پاکزاد,علی بهرامی,حسین وزیری مقدم | جزئیات
تحلیل ریزرخساره و تفسیر محیط رسوبی دیرینه سازند بهرام در جنوب شرق انارک، ایران مرکزی,سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,سخنرانی,1396,ساناز محرمی,محمد علی صالحی,حمید رضا پاکزاد,علی بهرامی | جزئیات
بررسی رخساره ها و پتروگرافی ماسه سنگ های عضو قدیر سازند نایبند و کرتاسه پایینی در برش کوه بجاره، شمال شرق اصفهان,دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران,ملی,پوستر,1395,زهرا مزروعی سبدانی,محمد علی صالحی,حمید رضا پاکزاد,علی بهرامی | جزئیات
بررسی برخاستگاه بخش قدیر سازند نایبند و توالی آواری قرمز کرتاسه پایینی بر اساس پتروگرافی و آنالیز مودال در برش کوه بجاره، شمال شرق اصفهان,دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی,ملی,سخنرانی,1395,زهرا مزروعی سبدانی,محمد علی صالحی,حمید رضا پاکزاد,علی بهرامی | جزئیات
بررسی اندیس تغییر رنگ و میزان بلوغ حرارتی نهشته های سازند بهرام در ناحیه انارک با استفاده از عناصر کنودنتی,دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی,ملی,پوستر,1395,بهاره شاکری,علی بهرامی,پیتر کونیگشوف | جزئیات
میکروفاسیس و مدل رسوبی بخش پایینی و میانی سازند داریان در برش سیوند,دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی,ملی,پوستر,1395,عبدالله قبادی,مهدی یزدی,علی بهرامی,مهناز پروانه نژادشیرازی | جزئیات
معرفی مرجانهای کربنیفر پسین در برش اسدآباد شهرضا، (جنوب شرق اصفهان),دهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1395,مهدی بادپا,علی بهرامی,کاوه خاکسار,علیرضا عاشوری | جزئیات
Creative City and New Orientations in Handicrafts (Case Study: Isfahan, Iran),ISF Transfer of Knowledge among Iran, France and Germany, 1st Trilateral International Conference Organized by University of Isfahan, University of Strasbourg and University of Feiburg, an introductor,بین المللی,سخنرانی,1395,ندا ترابی فرسانی ,محمد مرتضوی,زاهد شفیعی,رویا کلانتری,علی بهرامی | Detail
پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های بخش قدیر از سازند نایبند و توالی قرمز کرتاسه پایینی در برش کوه بجاره، شمال شرق اصفهان: کاربرد در تعیین جایگاه تکتونیکی، سنگ مادر و آب و هوای دیرینه,بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1395,زهرا مزروعی سبدانی,محمد علی صالحی,حمید رضا پاکزاد,علی بهرامی | جزئیات
Devonian shallow water deposits at Northern margin of Gondwana: case study from Central Iran, Isfahan province ,National Conference “GEOSCIENCES 2016”,بین المللی,پوستر,1395,علی بهرامی,Iliana Boncheva,مهدی یزدی | Detail
تعیین میزان بلوغ حرارتی عناصر کنودونتی سازند مبارک در برش چلچلی جنوب شرق گرگان,سی و پنجمین گرد همایی ملی علوم زمین,ملی,پوستر,1395,معصومه آقارضایی,سی محمود حسیی نژاد,علی بهرامی | جزئیات
زیست چینه‌نگاری نهشته‌های دونین‌پسین برش کوه رضاآباد (جنوب غربی دامغان) بر اساس کنودونت‌ها,نهمین همایش انجمن دیرینه‌شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1394,بهرام راضی علی پور,علی بهرامی,مهدی یزدی | جزئیات
ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی در شرایط انقراض مرز در شمال شرق آباده پرمین - تریاس : مطالعه‌ای از برش بناریزه,نهمین همایش انجمن دیرینه‌شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1394,زهرا مکوندی,ناصر ارزانی,علی بهرامی,عزت حیدری | جزئیات
زیست چینه‌نگاری نهشته‌های دونین در برش کوه شوراب (جنوب غرب دامغان) بر اساس فونای کنودونتی,نهمین همایش انجمن دیرینه‌شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1394,مهدی هویدا,علی بهرامی,مهدی یزدی | جزئیات
Biostratigraphy of the Late Devonian (Famennian) deposits of the Kuh-e-Kaftar section (Chah-Riseh area), Central Iran,IGCP 596 - SDS SYMPOSIUM Climate change and Biodiversity patterns in the Mid-Palaeozoic,بین المللی,پوستر,1394,علی بهرامی,Iliana Boncheva ,Peter Koenigshof,مهدی یزدی,Hasan Parsa nejad | Detail
Devonian deposits of Bahram Formation in the Kuh-e-Reza-Abad and the Kuh-e-Shorab sections (southwest Damghan), Central Iran,IGCP 596 - SDS SYMPOSIUM Climate change and Biodiversity patterns in the Mid-Palaeozoic,بین المللی,پوستر,1394,Iliana Boncheva,علی بهرامی,Peter Koenigshof,مهدی یزدی,Mehdi Hoveida,Bahram Razi Allipour | Detail
Middle to Late Devonian carbonate ramp sedimentation in Central Iran (Zefreh section, NE Isfahan),IGCP 596 - SDS SYMPOSIUM Climate change and Biodiversity patterns in the Mid-Palaeozoic,بین المللی,سخنرانی,1394,Peter Koenigshof,علی بهرامی,Iliana Boncheva,مهدی یزدی,Elham TAlebi Torghabeh | Detail
فاز اپیروژنیکی هرسینین و تاثیر آن در نهشته های سازند بهرام در توالی برش کوه بند عبدالحسین ناحیه انارک,سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,سخنرانی,1394,بهاره شاکری,علی بهرامی,پیتر کونیگشوف | جزئیات
کشف و معرفی اولین فسیل لاک پشت دریایی جنس: Toxochelys به سن کرتاسه آغازین(آپتین) سازند داریان در برش سیوند شمال شرق شیراز,سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1394,عبداله قبادی,مهدی یزدی,علی بهرامی,رن هایراما | جزئیات
اولین گزارش استراکدهای Eridostracina با صدف چند لایه در مرز ژیوتین- فرازنین (دونین) برش کوه رضا آباد (جنوب غرب دامغان),سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1394,بهرام راضی علیپور,علی بهرامی,مهدی یزدی | جزئیات
زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه زیرین در منطقه عمومی مبارکه (برش های جنوب ده سرخ و دیزیچه)، جنوب غرب اصفهان بر اساس ماکروفسیل و میکروفسیل,سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1394,اکرم شیرازی,علی اصغر ثیاب قدسی,مهدی یزدی,علی بهرامی | جزئیات
بررسی زیست رخساره و تغییرات سطح آب دریا در نهشته های دونین در برش شوراب(جنوب غرب دامغان),سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین,بین المللی,پوستر,1394,مهدی هویدا,علی بهرامی,مهدی یزدی | جزئیات
Devonian and Carboniferous shallow water sections in Central Iran,IGCP 596 & IGCP 580, Join Meeting and Field-Workshop, International Symposium in Mongolia,بین المللی,سخنرانی,1393,Peter Koenigshof,علی بهرامی,Iliana Boncheva ,مهدی یزدی,Ahmad Ebrahimi Khan - abadi | Detail
رخساره‌های رسوبی و شواهد انقراض در مرز پرین - تریاس : مطالعه از برش بناریزه در شمال آباده,اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی,ملی,سخنرانی,1393,زهرا مکوندی,دکتر ناصر ارزانی,علی بهرامی,دکتر عزت حیدری | جزئیات
زیست چینه نگاری نهشته‌های دونین میانی در برش شمال غرب کشه ناحیه شمال شرق اصفهان بر اساس فونای کنودونتی,اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی کرمان,ملی,سخنرانی,1393,مریم احمدی,علی بهرامی,مهدی یزدی | جزئیات
مطالعه فلس‌های ماهی‌های ژیوتین در برش شمال غرب کشه ، شمال ناحیه شمال شرق اصفهان,اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی,ملی,پوستر,1393,مریم احمدی,علی بهرامی,مهدی یزدی | جزئیات
تطابق بایواستراتیگرافیک برش شمال غرب تار وتاثیر فاز خشکی ‌زایی هر سینین در شمال اصفهان (برش‌های منطقه نطنز و سه),اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی,ملی,پوستر,1393,علی بهرامی,حامد عامری,مهدی یزدی | جزئیات
زیست چینه نگاری و بایوفاسیس کنودونت‌های سازند بهرام در برض دیزلو ، شمال شرق اصفهان,اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی,ملی,پوستر,1393,الهام زارعی,مهدی یزدی,علی بهرامی | جزئیات
بیواستراتیگرافی نهشته های دونین در برش کوه زرد، ناحیه زفره، بر اساس ماکروفسیل‌ها,اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور,ملی,پوستر,1393,الهام طالبی,علی بهرامی,مهدی یزدی | جزئیات
زیست چینه نگاری و بایوفاسیس کنودونت‌های برش کوه کفتار در شمال شرق اصفهان,اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی,ملی,پوستر,1393,حسن پارسانژاد,مهدی یزدی,علی بهرامی,حامد عامری | جزئیات
زیست چینه نگاری و بایوفاسیس سازند بهرام در برش زفره ، شمال شرق اصفهان بر اساس کنودونت‌ها,اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی,ملی,پوستر,1393,الهام طالبی,علی بهرامی,مهدی یزدی | جزئیات
تغییرات سطح آب دریاهای ائوسن در منطقه باباحیدر ، زاگرس (سازند پابده)بر اساس شواهد بیواستراتیگرافیو ژئوشیمیائی,هشتمین همایش انجمن دیرینه‌شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1393,مهدی یزدی,علی بهرامی,سولماز افسری | جزئیات
مطالعه نهشته های آواری طوفانی بخش گلکان سازند نایبند در برش دیزلو (شمال اصفهان),هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,پوستر,1392,سمیه احمدپور,حمید رضا پاکزاد,ناصر ارزانی,حسین وزیری مقدم,علی بهرامی | جزئیات
اولین گزارش از سخت پوستان (خرچنگ ها) با سن میوسن از سازند میشان واقع در برش کنار تخته (فارس ساحلی),هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1392,پیمان عباسی,مهدی یزدی,علی بهرامی | جزئیات
بایواستراتیگرافی نهشته های دونین (میانی)دربرش ورکمر(شمال اصفهان) براساس کنودونت ها,هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,پوستر,1392,زینت صفری,علی بهرامی,مهدی یزدی | جزئیات
فرآیندهای تافونومی و میزان حفظ شدگی ماهی های استخوانی سازند پابده,هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1392,سولماز افسری,مهدی یزدی,علی بهرامی | جزئیات
زیست چینه نگاری نهشته های دونین پسین در برش چاه ناصر (شمال غرب خرانق) ناحیه یزد بر اساس کنودونت ها ,هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1392,محمد زارع,علی بهرامی,مهدی یزدی | جزئیات
اولین گزارش از ریز زیست نگاری بقایای زیستی (جانوری و گیاهی)،سواحل دلوار بوشهر (خلیج فارس) و معرفی جنس : Calyptraea از گاستروپودها,هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1392,مهدی یزدی,علی بهرامی,مهدی قائدی | جزئیات
معرفی استراکدهای میوسن سازند میشان واقع در برش کنارتخته (فارس ساحلی),هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,پوستر,1392,پیمان عباسی,مهدی یزدی,علی بهرامی | جزئیات
معرفی بایوستروم کرتاسه آغازین در برش قهجاورستان (شرق اصفهان ناحیه گورت - ایران مرکزی) ,هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,هفته پژوهش,پوستر,1392,نازنین علی پور,مهدی یزدی,مهناز پروانه نژاد شیرازی,علی بهرامی | جزئیات
اولین گزارش بقایای فسیل انسانی از غار سُم، شمال شرق استان سمنان,هفتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,پوستر,1392,آرش سهرابی,مهدی یزدی,علی بهرامی,سهیلا بیگی,مهرداد حاج هاشمی | جزئیات
Middle Devonian environment and pre-Taghanic event in Central Iran,IGCP 580-596 - Geophysical and Geochemical Techniques : A Window on the Palaeozoic World,بین المللی,پوستر,1392,علی بهرامی,Iliana Boncheva,زینت صفری,مهدی یزدی | Detail
Mississipian/Pennsylvanian boundary interval in Central and East Iran. ,IGCP 580-596 Geophysical and Geochemical Techniques: A Window on the Palaeozoic World,بین المللی,پوستر,1392,علی بهرامی,Iliana Boncheva,مهدی یزدی,Ahmad Ebrahimi Khan-abadi | Detail
آنالیز رخساره های طوفانی بخش (قدیر) سازند نایبند در برش دیزلو (شمال اصفهان),همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,پوستر,1392,سمیه احمد پور,حمید رضا پاکزاد,ناصر ارزانی,حسین وزیری مقدم,علی بهرامی | جزئیات
Mississipian/Pennsylvanian boundary interval in Central and East Iran,The 3rd International Conference on the Palaeontology of South-East Asia (ICPSEA3),بین المللی,پوستر,1392,علی بهرامی,Iliana Boncheva ,مهدی یزدی,Ahmad Ebrahimi Khan-abadi | Detail
Carboniferous in Central East Iran Microplate. Mississipian/Pennsylvanian boundary interval,International Field Symposium“The Devonian and Lower Carboniferous of northern Gondwana” – Morocco 2013,بین المللی,پوستر,1392,علی بهرامی,Ilia Bonchevana,مهدی یزدی,Ahmad Ebrahimi Khan-abadi | Detail
زیست چینه نگاری بخش قدیر سازند نایبند در منطقه پروده طبس,ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,پوستر,1391,ابراهیم رحیمیان,مهدی یزدی,علی بهرامی | جزئیات
زیست چینه نگاری مرز فرازنین - فامنین در برشهای حوض دو راه و برش قلعه کلاغو,ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391,علی بهرامی,مهدی یزدی | جزئیات
اولین گزارش گیاهان گلدار با سن ائوسن از سازند پابده در منطقه باباحیدر (شهرکرد)،حوضه زاگرس,ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391,ایمان مجیب,مهدی یزدی,علی بهرامی | جزئیات
اولین گزارش از ماهیهای شب تاب دریاهای ائوسن حوضه زاگرس,ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391,سولماز افسری,مهدی یزدی,علی بهرامی | جزئیات
زیست چینه نگاری سازند پابده در برش نعل اشکنان,ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391,ناهید اکبریان ,مهدی یزدی,محمدامین اشتری,علی بهرامی | جزئیات
تعیین سن بخش تحتانی رسوبات سازند مبارک در البرز مرکزی (برش آرو) بر مبنای کنودونت,ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,پوستر,1391,مازیار نیکورزم,حسین مصدق,علی بهرامی | جزئیات
بایواستراتیگرافی افق های ماهی دار سازند پابده در برش باباحیدر بر اساس نمونه های ایزوله فرامینیفرهای پلانکتون، حوضه زاگرس,شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391,ایمان مجیب,مهدی یزدی,سولماز افسری کهنه شهری,علی بهرامی | جزئیات
معرفی یک محل کشف شـده پارینه سنگی انسـان شکارگـر و جمع کننده در منطقه دشت زرین (باباحیدر، شهرکرد),شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391,ناهید اکبریان نجفی,محمد امین اشتری,علی بهرامی,مهدی یزدی | جزئیات
جلبک کاروفیت در طول فانروزوئیک ایران، اندیکس حضور محیط های قاره ای بهمراه آبهای لب شور در سیستم های دونین، کرتاسه، ائوسن و بعد از میوسن,ششمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391,مهدی یزدی,علی بهرامی | جزئیات
مطالعه افق های ماهی دار در نهشته های کربونیفر برش اسد آباد، ناحیه رامشه جنوب شرق اصفهان-جنوب غرب ایران مرکزی,اولین همایش زمین شناسی فلات ایران,ملی,سخنرانی,1391,علی بهرامی,مهدی یزدی,واچیک هایراپتیان | جزئیات
اولین گزارش از فسیل‌های گیاهی پرمین در نهشته‌های مقطع ُسه، شمال شرق اصفهان,اولین همایش زمین شناسی فلات ایران,ملی,سخنرانی,1391,حمید موحدی,مهدی یزدی,علی بهرامی,پیمان شوشتری زاده,مرتضی طبائی | جزئیات
پیامدهای هرسی نین در برش ورکمر و مقایسه با البرز وایران مرکزی,سی امین گردهمایی علوم زمین,بین المللی,سخنرانی,1390,مجید اعلایی,مهدی یزدی,محمد داستانپور,علی بهرامی | جزئیات
کنودونت های (ایکریودوس و پلی گناتوس) دونین میانی در برش دره ورکمر،شمال اصفهان،ایران مرکزی,دومین همایش زمین شناسی فلات ایران,ملی,سخنرانی,1390,مجید اعلایی,مهدی یزدی,محمد داستانپور,علی بهرامی | جزئیات
زیست دیرینه شناسی بند پایان کرتاسه سه اصفهان بر اساس حضور فسیل میگوی,بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین,ملی,سخنرانی,1389,مهدی یزدی,علی بهرامی,فرانسیسکو وگا | جزئیات
بیواستراتیگرافی نهشته های دونین پسین در ناحیه چاه ریسه شمال شرق اصفهان _یال جنوبی کوه کفتاری بر اساس کنودونت ها,چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1389,مهدی موسوی,علی بهرامی,مهین محمدی,مهدی یزدی | جزئیات
اولین گزارش دیرینه شناسی از واحد دریایی سازند بختیاری با تاکید بر آخرین بقایای حوضه دریایی زاگرس بلند در ناحیه شلمزار- جنوب غرب شهرکرد,بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران,ملی,پوستر,1388,مهدی یزدی,علی بهرامی,محمد رضا رحیمی نژاد,سید علی آقانباتی | جزئیات
اولین گزارش بر روی ساختار سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری بایوسترومهای تریاس پسین باقر آباد ،شمال اصفهان (ایران مرکزی),دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,پوستر,1387,مریم منانی,مهدی یزدی,علی بهرامی | جزئیات
اولین گزارش بر روی جنس Notopocorystesاز گروه بند پایان با سن کرتاسه پائینی (آلبین زیرین -میانی )از منطقه کلاه قاضی اصفهان،ایران مرکزی,دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران,ملی,سخنرانی,1387,مهدی یزدی,علی بهرامی | جزئیات
بیواستراتیگرافی نهشته های کربونیفر در ناحیه ی رامشه، جنوب شرق شهرضا- جنوب غرب ایران مرکزی,مجموعه ی چکیده مقالات بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین,بین المللی,سخنرانی,1385,علی بهرامی,مهدی یزدی,حسین ترابی دستگردوئی | جزئیات
Permo-carboniferous carbonate platform sedimentation in Iran (Asadabad Section, Se Isfahan, Ramesheh Area),the First International Conodont Syposium, ICOS,بین المللی,پوستر,1385,Illiana Boncheva,علی بهرامی | Detail
جستجو:
|
رخساره ها، محیط رسوبی و ژئوشیمی سازند بهرام (دونین پسین) در برش جنوب شرق انارک,کارشناسی ارشد,1397,حمید رضا پاکزاد,محمد علی صالحی,علی بهرامی
چینه نگاری نهشته های دونین سازند بهرام در برش باقرآباد بر اساس فونا کنودونتی,کارشناسی ارشد,1397,علی بهرامی,مهدی یزدی
زیست چینه نگاری و ریز رخساره های سازند داریان یال جنوب غربی تاقدیس لار و رسبات کرتاسه زیرین در برش کلاه قاضی جنوب شرق اصفهان,کارشناسی ارشد,1397,حسین وزیری مقدم,علی بهرامی,علی صیرفیان
زیست چینه نگاری نهشته های بخش پایینی سازند بهرام در برش کوه کفتار (شمال شرق اصفهان-ناحیه چاه ریسه) بر اساس فونای کنودونتی,کارشناسی ارشد,1396,علی بهرامی,پیتر کونیگشوف
زیست چینه نگاری و پالیواکولوژی افق های مهره دار کرتاسه پایینی در برش شرق سیوند (شمال شرق شیراز),کارشناسی ارشد,1395,مهدی یزدی,علی بهرامی,جورجیو کارنوواله,مهناز پروانه نژاد
زیست چینه نگاری نهشته های دونین بالایی برش کوه بند عبدالحسین (جنوب شرق انارک) بر اساس فونای کنودونتی,کارشناسی ارشد,1395,علی بهرامی,حسین وزیری مقدم
بررسی رخساره ها، محیط رسوبی و جایگاه تکتونیکی نهشته های آواری و کربناته بخش های پایانی تریاس و کرتاسه پائینی برش کوه بجاره در منطقه دیزلو، شمال شرق اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,حمید رضا پاکزاد,محمد علی صالحی,علی بهرامی
زیست چینه نگاری نهشته های دونین پسین برش کوه رضا آباد(جنوب غربی دامغان) بر اساس کنودونت ها,کارشناسی ارشد,1394,علی بهرامی,مهدی یزدی
زیست چینه نگاری نهشته های دونین در برش کوه شوراب(جنوب غربی دامغان) بر اساس فونای کنودونتی,کارشناسی ارشد,1394,علی بهرامی,مهدی یزدی
بررسی راهکار های همپیوند سازی ژئوتوریسم و هنر با تاکید بر صنایع دستی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,ندا ترابی فارسانی,محمد مرتضوی,علی بهرامی
بیواستراتیگرافی نهشته‌های دونین میانی - پسین در برش کوه زرد ، شمال شرق زفره ، (شمال شرق اصفهان) بر اساس فونای کنودونتی,کارشناسی ارشد,1393,علی بهرامی,مهدی یزدی
بیواستراتیگرافی نهشته‌های دونین در برش شمال غرب کشه (ناحیه شمال شرق اصفهان) بر اساس فونای کنودونتی,کارشناسی ارشد,1393,علی بهرامی,مهدی یزدی
زیست چینه نگاری نهشته های دونین در برش چاه ناصر، شمال غرب خرانق (ناحیه یزد) بر اساس کنودونت ها ,کارشناسی ارشد,1392,علی بهرامی,مهدی یزدی
زیست چینه نگاری نهشته های دونین میانی در برش ور کمر (شمال اصفهان)بر اساس کنودونت ها,کارشناسی ارشد,1392,علی بهرامی,مهدی یزدی
زیست چینه نگاری نهشته های دونین پسین در ناحیه کمشچه شمال شرق اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,دکتر مهین محمدی,علی بهرامی
جستجو:
|
The Planet earth in deep time (Paleozoic series) Devonian & Carboniferous,سایر,Schweizebart Science Publishers (Stuttgart),1394,علی بهرامی,Carlo Corradini
جستجو:
|
جستجو:
|
مدرس نمونه دانشگاه اصفهان سال 1396,رییس دانشگاه اصفهان,دانشگاه اصفهان,1396
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal