۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد
FA
دانشگاه اصفهان
اثرگذاري حوزه علوم انساني دانشگاه اصفهان در جامعه و صنعت
طرح اسناد برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي استان چهار محال و بختياري كه توسط دكتر داريوش رحيمي عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان ارايه شد، به عنوان اولين طرح جامع خاتمه يافته كشور در حوزه اسناد توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي اعلام گرديد. اين طرح در آبان ماه با حضور معاون توسعه روستايي عشايري و مناطق محروم رئيس جمهور، معاونين حوزه روستايي وزارت كشور و مديران ارشد استاني رونمايي گرديد.
            

طرح اسناد برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي استان چهار محال و بختياري كه توسط دكتر داريوش رحيمي  عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان ارايه شد، به عنوان اولين طرح جامع  خاتمه يافته كشور در حوزه اسناد توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي اعلام گرديد. اين طرح در آبان ماه با حضور معاون توسعه روستايي عشايري و مناطق محروم  رئيس جمهور، معاونين  حوزه روستايي وزارت كشور  و مديران ارشد استاني رونمايي گرديد.

به گزارش وب سايت خبريuinews دكتر داريوش رحيمي عضو هيات علمي دانشكده علوم جغرافيايي دانشگاه اصفهان و مجري طرح اسناد برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي استان چهار محال و بختياري در گفتگو با واحد خبر روابط عمومي دانشگاه اظهار داشت: اين طرح در چارچوب قوانين اجرايي جزء 1 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم كشور و براساس قرارداد طرح پژوهشي دانشگاه اصفهان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري طي يك دوره 18 ماه (ارديبهشت 1397 تا آبانماه 1398) انجام شد.

 حاشيه نشيني و بالا بودن نسبت بيكاري دو مشكل اساسي در كشور است كه بايد به آن توجه ويژه شود. براساس آمارهاي ارائه شده در كشور بين 11 تا 19 ميليون نفر در حاشيه شهرها زندگي مي نمايند.بررسي هاي مختلف خاستگاه اين ساكنان را اغلب مهاجرين روستاها و شهرهاي كوچك نشان مي دهد. مشكلات مختلف اقتصادي،اجتماعي اين ساكنان متصديان امر را برآن داشت تا نسبت به حل آن چاره جويي پايداري نمايند. براين اساس در مواد گوناگون قانون برنامه ششم كشور به عنوان تكاليف اجرايي دولت تعيين و مصوب گرديد. در همين راستا فعال نمودن اقتصاد روستا با تاكيد بر پايدار سازي و افزايش درآمد ،ايجاد اشتغال، تثبيت جمعيت روستايي كشور و مهاجرت معكوس به عنوان سياست هاي راهبردي تعريف گرديده اند. جهت دستيابي به اين راهبردها جز 1 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم دولت موظف به تهيه اسناد توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي در استان هاي كشور به تعداد 25000 روستا طي برنامه ششم گرديد(هرسال 5000 روستا) سهم استان چهارمحال و بختياري از اين روستا 364 روستا تعيين و در همين چارچوب قرارداد پژوهشي طرح  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري  با معاونت پژوهشي و فن آوري دانشگاه اصفهان منعقد گرديد.

لازم به ذكر است كه طرح در قالب كل روستاهاي (برنامه 5 ساله) تنظيم شد كه تيم تحقيقاتي دانشگاه اين طرح را در يك دوره زماني يك ونيم ساله به عنوان اولين استان كشور با موفقيت به انحام رساند.

مجري طرح در ادامه گفت: طي دوره زماني 97-1392 استان چهارمحال و بختياري رتبه اول تا دوم بيكاري كشور را به خود اختصاص داده و بيش از 55 درصد روستاهاي هدف طرح طي دوره زماني (95-1390) داراي رشد منفي جمعيت بوده اند. اين درحالي است كه اين استان با 36 درصد جمعيت ساكن در مناطق روستايي نسبت به متوسط جمعيت روستايي كشور(27 درصد) رقم بالاي را بخود اختصاص داده است. روستا ها به صورت عرفي حدود 80% منابع طبيعي مثل خاك، جنگل و آب كشور را در تملك خود دارند.علاوه برآن روستاها نقش مهمي در تامين امنيت غذايي كشور را دارند. لذا تخليله روستاها و كاهش جمعيت فعال آنها در توسعه پايدار كشور نقش مهمي دارند.

در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور كاهش نرخ بيكاري،افزايش اشتغال،تثيبت جمعيت روستايي و مهاجرت معكوس در روستاهاي استان به عنوان اهداف و پايداري سازي،متنوع نمودن و افزايش درآمد روستائيان،افزايش بهره وري، تنوع بخشي به فعاليت هاي اقتصادي به عنوان راهبردهاي اسناد مورد توجه قرار گرفت.

مطالعات اسناد توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي چهارمحال و بختياري در سه بخش روش شناسي ،مباني نظري و سيماي استان، اسناد توسعه اقتصادي در مقياس دهستان
(40 دهستان) و تهيه اسناد توسعه اقتصادي و اشتغال زايي به تفكيك روستاها(375 روستا) تهيه گرديد.اين مطالعات در ارتباط با اسناد بالادستي سند چشم انداز،نظريه پايه توسعه استان،مطالعات آمايش استان و اقتصاد مقاومتي ارائه شده اند.

در اين اسناد ايجاد زنجيره هاي توليد و خوشه هاي كسب و كار با رويكرد افزايش بهره وري بخش هاي اقتصادي، اشتغال زايي و در بهبود و بازيابي فعاليت هاي اقتصادي موجود، مقاوم سازي فعاليت هاي بخش كشاورزي در مقابل با بحران هاي محيطي مانند خشكسالي،سرمازدگي، سيل ، بهبود شرايط كسب و كار فارغ التحصيلان دانشگاهي بيكاري از طريق استارت آپ ها و فن بازارها، تغييرات الگوي كشت ،توسعه گردشگري مد نظر بوده است.

در همين راستا زمينه هاي اشتغال زايي با تاكيد بر افزايش مهارت هاي فني ساكنان روستا و حمايت هاي مالي از فعاليت هاي اقتصادي به عنوان اقدامات بنياني جهت دستيابي به اهداف اسناد ارائه شده است.

 طبق يافته هاي اين اسناد متناسب با توانمندي هاي هر روستا و دهستان زمينه اي فعاليت اقتصادي و اشتغال زايي روستاها آن تعريف گرديد.  توسعه صنايع تبديلي ، بسته بندي و فرآوري توليدات،صنايع دستي، فن بازارها، احياي جنگل هاي مخروبه و پايدار سازي جنگل هاي موجود، توسعه آبخيزداري ،تغيير الگوي كشت ،توسعه باغات(دربخش هاي جنوبي استان)، گياهان داروئي و معطر، توليدات دامي ، ماهيان سردابي و گردشگري ،مشاغل خانگي ، ايجاد قطب توليدات ارگانيك فرآوردهاي دامي و كشاورزي از مهمترين  فعاليت هاي پيشنهادي و اجرايي اين مطالعه به دستگاه هاي اجرايي و مردم بوده است.

ايشان تصريح كردند كه : همانگونه كه مي دانيد در چارچوب فرمان مقام معظم رهبري در زمينه  اقتصاد مقاومتي سازمان ها،ارگان ها و نهاد هاي مختلف مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت كار و رفاه اجتماعي ،وزارت كشور،وزارت صمت ،قرار گاه سازندگي خاتم النبيا،بسيج سازندگي، كميته امداد حضرت امام ،بنياد بركت و.... و سمن ها مختلف جهت اجراي اقتصاد مقاومتي وارد روستاها شدند. اين امر هرچند بركات زيادي به همراه داشت اما در عمل در برخي نواحي مطالعاتي استان دچار موازي  كاري و اختلاط فعاليت ها شد. از يافته هاي طرح ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مذكور و تقسيم كار بر اساس نواحي جغرافيايي در آينده است.

 نتايج اوليه:

بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته و هدايت منابع مالي و زنجيره هاي توليد، كه در سال 97 بر اساس نتايج 140 روستاي فاز اول تحويل گرديد، مشخص شد كه اين طرح در زمينه ي هدايت منابع مالي بهبود شرايط فضاي كسب و كار و ايجاد اشتغال موفق بوده است. همچنين %3 تا 4% بيكاري در روستاها بر اساس نظرات دستگاه اجرايي، كاهش يافته است.

اين طرح در 2 فاز به شرح زير اجرا شد:

فاز اول: 146 روستا كه درآبان 97 به تصويب شوراي برنامه ريزي استان رسيد و فاز دوم: 229 روستا در شهريور ماه 1398 نهايي و به تصويب شوراي برنامه ريزي استان رسيده است.

لازم به ذكر است كه در 18 آبان 98 از اين طرح به عنوان  اولين طرح خاتمه يافته كشور با حضور معاون توسعه روستايي عشايري و مناطق محروم كشور معاونين وزارت كشور مسئولان استاني رونمايي گرديد و طرح در حضور بيش از 450 نفر ارايه و ضمن برگزاري كارگاه هاي آموزش به بهره برداران و ذي نفعان(دهياران)ارايه و بررسي گرديد. لازم به ذكر است كه در اين طرح آقايان دكتر يوسف قنبري و حميد برقي از گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ، دكتر حجت الله صادقي،دكتر سادات هاشمي نسب، حميد نظري،فرزاد كرمي،علي افشاري و سيد علي هاشمي به عنوان همكار فعاليت داشته اند.

گفتني است اين طرح كه توسط عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان ارايه شد، اولين طرح خاتمه يافته كشور در اين حوزه است.

 

تاریخ:
1398/09/07
تعداد بازدید:
1118
منبع:
Powered by DorsaPortal