آزمايشگاه زمين شناسي ساختماني

آزمايشگاه زمين شناسي ساختماني

فعاليت هاي آموزشي  كه در اين آزمايشگاه انجام مي شود عبارتند از:

 درك و تجسم موقعيت عناصر ساختاري خطي و صفحه اي در فضا (بصورت سه بعدي)

درك و تفهيم مفاهيم پايه مانند امتداد، شيب، سمت شيب، شيب ظاهري و حقيقي، ميل، گرا، ضخامت حقيقي و ظاهري، عمق، عرض از رخنمون و غيره با كمك ابزار آزمايشگاه

درك مفهوم تصوير سازي كروي و سيكلوگرافي

تمرين و درك روابط هندسي و زاويه اي بين عناصر ساختاري خطي و صفحه اي با استفاده از شبكه اشميت

 

تجهيزات آزمايشگاه

ماكت ها و مدل هاي مختلف سه بعدي ساختارهاي گوناگون در زمين شناسي ساختماني

شبكه اشميت در مقياس بزرگ

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/15
تعداد بازدید:
233
Powered by DorsaPortal