جستجوجستجوتماس با مسئولينارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/العربیه
۱۳۹۶ جمعه ۳۰ تير
برنامه امتحانات
برنامه امتحانات نيمسال دوم 96-95
        ساعت  تعداد    
  تاريخ نام درس نام استاد امتحان  دانشجو محل امتحان مقطع درس
1 96/3/16 رياضيات پايه 2          
2 96/3/16 ساختماني پيشرفته 2 دكترصفايي دكتر فرضي پور 10   330-1 كارشناسي ارشد
3 96/3/16 فرآيند هاي پتروژنيك دكترترابي 10   330-2 دكتري
4 96/3/16 پترولوژي سنگ دگرگوني دكترطباطبايي  10   330-3 كارشناسي ارشد
5 96/3/16 مهندسي پي دكتراجل لوئيان 10   330-4 كارشناسي ارشد
6 96/3/16 ژئوشيمي رسوبي دكترپاكزاد 10   330-5 كارشناسي ارشد
7 96/3/17 آبهاي زير زميني دكتر پسندي 8   تالار باهنر كارشناسي  
8 96/3/17 سنگ شناسي رسوبي دكتر صفري 10   تالار باهنر كارشناسي  
9 96/3/17 كانسارهاي رسوبي دكتر جمالي 10   330-1 كارشناسي ارشد
10 96/3/17 فسيل شناسي بي مهرگان دكتربهرامي 10   330-2 كارشناسي ارشد
11 96/3/17 مكانيك سنگ پيشرفته دكتراجل لوئيان 10   330-3 دكتري
12 96/3/20 فتوژئولوژي دكترصيرفيان 10   تالار باهنر كارشناسي  
13 96/3/20 محيطهاي رسوبي پيشرفته دكترپاكزاد 10   330-1 كارشناسي ارشد
14 96/3/20 تكتونيك تجربي دكترفرضي پور 10   330-2 كارشناسي ارشد
15 96/3/21 فارسي عمومي   8     كارشناسي  
16 96/3/21 ديرينه شناسي 2 دكتر وزيري دكتر بهرامي 10   تالار باهنر كارشناسي  
17 96/3/21 مكانيك خاك دكتراجل لوئيان 8   تالار باهنر كارشناسي  
20 96/3/21 ژئوشيمي سيالات گرمابي دكتر باقري 10   330-1 كارشناسي ارشد
18 96/3/21 پترولوژي سنگهاي آذرين 2 دكترنقره ئيان 10   330-2 كارشناسي ارشد
19 96/3/21  دگرگوني دماي بالا و  دكترطباطبايي  10   330-3 دكتري
21 96/3/21 ژئوفيزيك كاربردي مهندسي دكتر هاشمي 10   330-4 كارشناسي ارشد
22 96/3/22 ديرينه شناسي گياهي دكتر يزدي 8   تالار باهنر كارشناسي
23 96/3/22 تكتونيك دكتر نديمي 10   تالار باهنر كارشناسي
24 96/3/22 ميكروفاسيس دكتر وزيري 10   330-1 كارشناسي ارشد
25 96/3/22 رسوب شناسي صحرايي دكتر پاكزاد 10   330-2 كارشناسي ارشد
26 96/3/22 زيست محيطي پيشرفته دكترقاضي فرد 10   330-3 دكتري
27 96/3/23 نرم افزارهاي زمين شناسي دكتر صالحي دكتر اعلمي نيا 10   تالار باهنر كارشناسي  
28 96/3/23 شيمي         كارشناسي  
29 96/3/23 لرزه زمين ساخت دكترصفايي  10   330-2 كارشناسي ارشد
30 96/3/23 اجراي پروژه اكتشافي دكتراعلمي نيا 10   330-3 كارشناسي ارشد
31 96/3/24 زمين شناسي ايران   10     كارشناسي
32 96/3/24 ماگماتيسم و تكتونيك صفحه اي دكترنقره ئيان 10   330-1 دكتري
33 96/3/24 مباحث ويژه دكترصيرفيان 10   330-2 كارشناسي ارشد
34 96/3/24 مهندسي پيشرفته 2 دكترقاضي فرد 10   330-3 كارشناسي ارشد
35 96/3/27 كاني شناسي دكتر اعلمي نيا 8   تالار باهنر كارشناسي  
36 96/3/27 ژئوشيمي دكترجمالي 8   تالار باهنر كارشناسي  
37 96/3/27 ژئوشيمي پيشرفته دكترطباطبايي دكتر مكي زاده 10   330-1 كارشناسي ارشد
38 96/3/27 پالئو اكولوژي دكتريزدي 10   330-2 كارشناسي ارشد
39 96/3/27 تكامل زمين ساختي دكتر فرضي پور 10   330-3 كارشناسي ارشد
40 96/3/28 گوهر شناسي دكتر مكي زاده 9   تالار اقبال كارشناسي
41 96/3/28 زمين شناسي مهندسي دكترهاشمي 10   تالار اقبال كارشناسي
42 96/3/28 اكتشافات ژئوفيزيكي دكترجمالي 10   330-1 كارشناسي ارشد
43 96/3/28 چينه نگاري سكانسي دكتر صالحي 10   330-2 كارشناسي ارشد
44 96/3/29 زمين شناسي اقتصادي  دكترباقري دكتر اعلمي نيا 10   تالار باهنر كارشناسي  
45 96/3/29 نقشه برداري دكتر شريفي 10   تالار باهنر كارشناسي  
46 96/3/29 ريخت زمين ساخت دكترنديمي 10   330-1 كارشناسي ارشد
47 96/3/29 اجراي پروژه مهندسي دكترهاشمي 10   330-2 كارشناسي ارشد
48 96/3/30 زمين شناسي زيست محيطي دكترقاضي فرد 8   تالار باهنر كارشناسي
49 96/3/30 سنگ رسوبي شيميايي دكترصالحي 10   330-1 كارشناسي ارشد
50 96/3/30 روش هاي تجزيه دستگاهي دكتر باقري 10   330-2 كارشناسي ارشد
51 96/3/30 پتروژنز سنگ هاي ماگمايي دكترترابي 10   330-3 كارشناسي ارشد
52 96/3/31 ژئوفيزيك دكتر پسندي 10   تالار اقبال كارشناسي  
53 96/3/31 زمين شناسي تاريخي دكتر صفري 14   تالار باهنر كارشناسي  
54 96/3/31 آب شناسي دكتر پسندي 14
تالار اقبال كارشناسي  
55 96/3/31 ژئومورفولوژي مهندسي دكتر هاشمي 10   330-1 كارشناسي ارشد
56 96/3/31 ژئوكرونولوژي دكترترابي 10   330-2 كارشناسي ارشد
1395/11/09 تاریخ به روزرسانی:
6290 تعداد بازدید:
دانشکده علوم
دانشکده علوم
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal